Hjertet og viljen, ikke den dårlige samvittigheten, bør styre hva vi velger og hva vi velger bort.


hjertet-og-viljen-ikke-den-dårlige-samvittigheten-bør-styre-hva-vi-velger-og-hva-vi-velger-bort
tidsklemmahjertetogviljenikkedendårligesamvittighetenbørstyrehvavivelgerborthjertet ogog viljenikke denden dårligedårlige samvittighetenbør styrestyre hvahva vivi velgervelger ogog hvahva vivi velgervelger borthjertet og viljenikke den dårligeden dårlige samvittighetenbør styre hvastyre hva vihva vi velgervi velger ogvelger og hvaog hva vihva vi velgervi velger bortikke den dårlige samvittighetenbør styre hva vistyre hva vi velgerhva vi velger ogvi velger og hvavelger og hva viog hva vi velgerhva vi velger bortbør styre hva vi velgerstyre hva vi velger oghva vi velger og hvavi velger og hva vivelger og hva vi velgerog hva vi velger bort

De fleste kvinner velger nattkjole med større omhu enn de velger mann. -Ektemann
de-fleste-kvinner-velger-nattkjole-med-større-omhu-enn-velger-mann
Vi velger vår yndlingsforfatter på samme måte som vi velger vår venn, nemlig ut fra felles lynne og personlighet. -Forfatter
vi-velger-vår-yndlingsforfatter-på-samme-måte-som-vi-velger-vår-venn-nemlig-ut-fra-felles-lynne-og-personlighet
De som velger oss bort, hvordan savner vi dem? -Vigdis Hjorth
de-som-velger-oss-bort-hvordan-savner-vi-dem
Den bør styre som kan styre best. -Styre
den-bør-styre-som-kan-styre-best
Kjærligheten velger ikke gresstrået den faller på. -Afrikanske ordtak
kjærligheten-velger-ikke-gresstrået-den-faller-på
Hva har ikke et menneskes hender vært med på gjennom et langt liv? Hva har vi ikke holdt oss fast i? Grepet om, eller støtt bort fra oss? -Hånd
hva-har-ikke-et-menneskes-hender-vært-med-på-gjennom-et-langt-liv-hva-har-vi-ikke-holdt-oss-fast-i-grepet-om-eller-støtt-bort-fra-oss