Hemmeligheten ligger i nåtiden, og er du til stede i det som skjer i nåtiden, kan du gjøre den bedre. Og gjør du nåtiden bedre, vil det som skjer etterpå også bli bedre. Hver dag bærer evigheten i seg.


hemmeligheten-ligger-i-nåtiden-og-er-du-til-stede-i-det-som-skjer-i-nåtiden-kan-du-gjøre-den-bedre-og-gjør-du-nåtiden-bedre-vil-det-som-skjer
tilstedeværelsehemmelighetenliggernåtidenogerdutilstededetsomskjerkangjøredenbedreoggjørnåtidenbedreviletterpåogsåblihverdagbærerevighetenseghemmeligheten liggerligger ii nåtidenog erer dudu tiltil stedestede ii detdet somsom skjerskjer ii nåtidenkan dudu gjøregjøre denden bedreog gjørgjør dudu nåtidennåtiden bedrevil detdet somsom skjerskjer etterpåetterpå ogsåogså blibli bedrehver dagdag bærerbærer evighetenevigheten ii seghemmeligheten ligger iligger i nåtidenog er duer du tildu til stedetil stede istede i deti det somdet som skjersom skjer iskjer i nåtidenkan du gjøredu gjøre dengjøre den bedreog gjør dugjør du nåtidendu nåtiden bedrevil det somdet som skjersom skjer etterpåskjer etterpå ogsåetterpå også bliogså bli bedrehver dag bærerdag bærer evighetenbærer evigheten ievigheten i seg

Livet ville ikke være verdt å leve hvis jeg bekymret meg like mye over fremtiden som over nåtiden. Når ting er på sitt verste, skjer det alltid noe. -William Somerset Maugham
livet-ville-ikke-være-verdt-å-leve-hvis-jeg-bekymret-meg-like-mye-over-fremtiden-som-over-nåtiden-når-ting-er-på-sitt-verste-skjer-det-alltid
En idealist er en som legger merke til at roser lukter bedre enn en kål, og som konkluderer med at de også vil smake bedre i suppe. -H. L. Mencken
en-idealist-er-som-legger-merke-til-at-roser-lukter-bedre-enn-kål-og-som-konkluderer-med-at-også-vil-smake-bedre-i-suppe
Verden blir bedre og bedre for hver dag - og verre igjen om kvelden. -Verden
verden-blir-bedre-og-bedre-for-hver-dag-og-verre-igjen-om-kvelden