Hele mitt liv har jeg hatt en følelse av at jeg står utenfor virkeligheten og titter inn; det er som å spasere ensom om natten, skotte mot alle hus med opplyste små vinduer og ønske seg inn i varmen der, for der inne må da virkeligheten finnes?


hele-mitt-liv-har-jeg-hatt-følelse-av-at-jeg-står-utenfor-virkeligheten-og-titter-inn-det-er-som-å-spasere-ensom-om-natten-skotte-mot-alle-hus-med
virkelighethelemittlivharjeghattfølelseavatstårutenforvirkelighetenogtitterinndetersomspasereensomomnattenskottemotallehusmedopplystesmåvinduerønskeseginnvarmenderforderinnedafinneshele mittmitt livliv harhar jegjeg hatthatt enen følelsefølelse avav atat jegjeg stårstår utenforvirkeligheten ogog tittertitter inndet erer somsom åå spaserespasere ensomensom omom nattenskotte motmot allealle hushus medmed opplysteopplyste småsmå vinduervinduer ogog ønskeønske segseg inninn ii varmenvarmen derder inneinne måmå dada virkelighetenvirkeligheten finneshele mitt livmitt liv harliv har jeghar jeg hattjeg hatt enhatt en følelseen følelse avfølelse av atav at jegat jeg stårjeg står utenforstår utenfor virkelighetenutenfor virkeligheten ogvirkeligheten og titterog titter inndet er somer som åsom å spasereå spasere ensomspasere ensom omensom om nattenskotte mot allemot alle husalle hus medhus med opplystemed opplyste småopplyste små vinduersmå vinduer ogvinduer og ønskeog ønske segønske seg innseg inn iinn i varmeni varmen derfor der inneder inne måinne må damå da virkelighetenda virkeligheten finnes

Poesien er døra inn til dei lukka romma. Der inne ventar gleda, sorga, lyset, mørket. Der inne ligg all uroa, der finst alle dei varme kjenslene, all den sugande smerta. -Poesi
poesien-er-døra-inn-til-dei-lukka-romma-der-inne-ventar-gleda-sorga-lyset-mørket-der-inne-ligg-all-uroa-der-finst-alle-dei-varme-kjenslene-all-den
Når jeg ser deg her i denne miljødebatten, kommer jeg til å tenke på flasker med små skip inni. Jeg tenker; hvordan i alle dager kom den seg inn her? -Erik Solheim
når-jeg-deg-her-i-denne-miljødebatten-kommer-jeg-til-å-tenke-på-flasker-med-små-skip-inni-jeg-tenker-hvordan-i-alle-dager-kom-den-seg-inn-her
Å, mitt hode er et hus der mine sanger holder til. Jeg har nøkkel til hvert rom. Og jeg kan åpne når jeg vil. -Lillebjørn Nilsen
Å-mitt-hode-er-et-hus-der-mine-sanger-holder-til-jeg-har-nøkkel-til-hvert-rom-og-jeg-kan-åpne-når-jeg-vil
Min alderdom listet seg inn på meg; en dag var jeg falt i hans klør. Han tok meg med til et annet land, og der var jeg ikke som før. -William Shakespeare
min-alderdom-listet-seg-inn-på-meg-dag-var-jeg-falt-i-hans-klør-han-tok-meg-med-til-et-annet-land-og-der-var-jeg-ikke-som-før