Hele mitt liv har jeg ønsket å bli en stor maler. Jeg er lei av politikken, og så snart jeg har gjennomført mitt politiske program i Tyskland, skal jeg gjenoppta malingen. Jeg føler at jeg har forutsetninger for å bli en av vår tids store kunstnere, og framtidige historikere kommer til å huske meg, ikke for hva jeg gjorde for Tyskland, men for kunsten.


hele-mitt-liv-har-jeg-ønsket-å-bli-stor-maler-jeg-er-lei-av-politikken-og-så-snart-jeg-har-gjennomført-mitt-politiske-program-i-tyskland-skal
kunsthelemittlivharjegønsketblistormalerjegerleiavpolitikkenogsnartgjennomførtpolitiskeprogramtysklandskalgjenopptamalingenføleratforutsetningerforvårtidsstorekunstnereframtidigehistorikerekommertilhuskemegikkehvagjordemenkunstenhele mittmitt livliv harhar jegjeg ønsketønsket åå blibli enen storjeg erer leilei avav politikkenog såså snartsnart jegjeg harhar gjennomførtgjennomført mittmitt politiskepolitiske programprogram ii tysklandskal jegjeg gjenopptagjenoppta malingenjeg følerføler atat jegjeg harhar forutsetningerforutsetninger forå blibli enen avav vårvår tidstids storestore kunstnereog framtidigeframtidige historikerehistorikere kommerkommer tiltil åå huskehuske megikke forhva jegjeg gjordegjorde formen forhele mitt livmitt liv harliv har jeghar jeg ønsketjeg ønsket åønsket å bliå bli enbli en storen stor malerjeg er leier lei avlei av politikkenog så snartså snart jegsnart jeg harjeg har gjennomførthar gjennomført mittgjennomført mitt politiskemitt politiske programpolitiske program iprogram i tysklandskal jeg gjenopptajeg gjenoppta malingenjeg føler atføler at jegat jeg harjeg har forutsetningerhar forutsetninger forforutsetninger for åfor å bliå bli enbli en aven av vårav vår tidsvår tids storetids store kunstnereog framtidige historikereframtidige historikere kommerhistorikere kommer tilkommer til åtil å huskeå huske megikke for hvafor hva jeghva jeg gjordejeg gjorde forgjorde for tysklandmen for kunsten

Noen ganger tenker jeg at jeg er ikke så mye pianist, men vampyr. Hele mitt liv har jeg levd av Chopins blod. -Artur Rubinstein
noen-ganger-tenker-jeg-at-jeg-er-ikke-så-mye-pianist-men-vampyr-hele-mitt-liv-har-jeg-levd-av-chopins-blod
Pappa, jeg vet at du har elsket meg så lenge du har levd, men jeg har elsket deg hele mitt liv. -Ukjent
pappa-jeg-vet-at-du-har-elsket-meg-så-lenge-du-har-levd-men-jeg-har-elsket-deg-hele-mitt-liv
De sier jeg er bleven «konservativ». Jeg er hva jeg var i mitt hele liv. -Henrik Ibsen
de-sier-jeg-er-bleven-konservativ-jeg-er-hva-jeg-var-i-mitt-hele-liv
Jeg har alltid ønsket å bli til noe her i verden. Jeg innser nå at jeg kanskje skulle ha spesifisert ønsket litt bedre. -Lily Tomlin
jeg-har-alltid-ønsket-å-bli-til-noe-her-i-verden-jeg-innser-nå-at-jeg-kanskje-skulle-spesifisert-ønsket-litt-bedre
Jeg har hele mitt liv gitt mennene en sjanse til å representere mennesket på jorda, men nå har jeg gitt dem opp. -Menn
jeg-har-hele-mitt-liv-gitt-mennene-sjanse-til-å-representere-mennesket-på-jorda-men-nå-har-jeg-gitt-dem-opp
Det er på mange måter det eneste eventyret jeg har vært vitne til i mitt eget liv. Jeg har sett noe vokse frem som jeg ikke trodde var mulig da det begynte å spire. -Data og Internett
det-er-på-mange-måter-det-eneste-eventyret-jeg-har-vært-vitne-til-i-mitt-eget-liv-jeg-har-sett-noe-vokse-frem-som-jeg-ikke-trodde-var-mulig-da-det