Hele mitt kunstneriske credo har vært å arbeide mot en form for stillhet.


hele-mitt-kunstneriske-credo-har-vært-å-arbeide-mot-form-for-stillhet
stillhethelemittkunstneriskecredoharværtarbeidemotformforstillhethele mittmitt kunstneriskekunstneriske credocredo harhar værtvært åå arbeidearbeide motmot enen formform forhele mitt kunstneriskemitt kunstneriske credokunstneriske credo harcredo har værthar vært åvært å arbeideå arbeide motarbeide mot enmot en formen form forform for stillhethele mitt kunstneriske credomitt kunstneriske credo harkunstneriske credo har værtcredo har vært åhar vært å arbeidevært å arbeide motå arbeide mot enarbeide mot en formmot en form foren form for stillhethele mitt kunstneriske credo harmitt kunstneriske credo har værtkunstneriske credo har vært åcredo har vært å arbeidehar vært å arbeide motvært å arbeide mot enå arbeide mot en formarbeide mot en form formot en form for stillhet

Jeg har bare vært interessert i den kunstneriske siden av livet. -Elton John
jeg-har-bare-vært-interessert-i-den-kunstneriske-siden-av-livet
Jeg vil forsøke å få til dialog. Det er nå en gang min stil og mitt credo. -Thorbjørn Jagland
jeg-vil-forsøke-å-få-til-dialog-det-er-nå-gang-min-stil-og-mitt-credo
Stillhet kan være noe av det mest støyende du kan arbeide med, fordi den i sin ro, eller i sin uro, er veldig provoserende. -Stillhet
stillhet-kan-være-noe-av-det-mest-støyende-du-kan-arbeide-med-fordi-den-i-ro-eller-i-uro-er-veldig-provoserende
Jeg må arbeide hvis jeg skal bære livet. Alle mine levedager, så lenge jeg kan minnes, har jeg arbeidet, og det har vært min beste og eneste glede. -Henrik Ibsen
jeg-må-arbeide-hvis-jeg-skal-bære-livet-alle-mine-levedager-så-lenge-jeg-kan-minnes-har-jeg-arbeidet-og-det-har-vært-min-beste-og-eneste-glede
Mitt navn vokser hele tiden, og jeg har levd i svært lang, lang tid, så mitt navn er som en historie. -J. R. R. Tolkien
mitt-navn-vokser-hele-tiden-og-jeg-har-levd-i-svært-lang-lang-tid-så-mitt-navn-er-som-historie
Mitt liv har vært sammenhengende katastrofer som aldri har skjedd. -Øystein Wiik
mitt-liv-har-vært-sammenhengende-katastrofer-som-aldri-har-skjedd