... de har mistet evnen til å ta hånd om sin egen skjebne. Der er ingen annen fortapelse. Den er til gjengjeld absolutt.


har-mistet-evnen-til-å-ta-hånd-om-egen-skjebne-der-er-ingen-annen-fortapelse-den-er-til-gjengjeld-absolutt
skjebneharmistetevnentiltahåndomegenskjebnedereringenannenfortapelsedengjengjeldabsoluttde harhar mistetmistet evnenevnen tiltil åå tata håndhånd omom sinsin egenegen skjebneder erer ingeningen annenannen fortapelseden erer tiltil gjengjeldgjengjeld absoluttde harde har mistethar mistet evnenmistet evnen tilevnen til åtil å taå ta håndta hånd omhånd om sinom sin egensin egen skjebneder er ingener ingen anneningen annen fortapelseden er tiler til gjengjeldtil gjengjeld absoluttde har mistetde har mistet evnenhar mistet evnen tilmistet evnen til åevnen til å tatil å ta håndå ta hånd omta hånd om sinhånd om sin egenom sin egen skjebneder er ingen annener ingen annen fortapelseden er til gjengjelder til gjengjeld absoluttde har mistet evnende har mistet evnen tilhar mistet evnen til åmistet evnen til å taevnen til å ta håndtil å ta hånd omå ta hånd om sinta hånd om sin egenhånd om sin egen skjebneder er ingen annen fortapelseden er til gjengjeld absolutt

Frihet er menneskets evne til å ta hånd om sin egen utvikling. Det er vår evne til å forme oss selv. -Rollo May
frihet-er-menneskets-evne-til-å-ta-hånd-om-egen-utvikling-det-er-vår-evne-til-å-forme-oss-selv
Naturen har gitt mange evnen til medlidenhet, men få evnen til medglede. -Friedrich Hebbel
naturen-har-gitt-mange-evnen-til-medlidenhet-men-få-evnen-til-medglede
Mennesket er den ene og suverene herre over sin egen skjebne om det bare vil være det. -Skjebne
mennesket-er-den-ene-og-suverene-herre-over-egen-skjebne-om-det-bare-vil-være-det
Mange nordmenn har et hetere seksuelt forhold til engelsk fotball enn de har til sin egen kone. -Norge og nordmenn
mange-nordmenn-har-et-hetere-seksuelt-forhold-til-engelsk-fotball-enn-har-til-egen-kone
Ingen har valgt sin skjebne. Derfor krever skjebnen at vi alltid skal være rede. -Skjebne
ingen-har-valgt-skjebne-derfor-krever-skjebnen-at-vi-alltid-skal-være-rede