Han skriv, men når han les det etterpå, så er det ikkje noko å vise fram. Det er berre framtvinga ord. Ikkje liv i dei.


han-skriv-men-når-han-les-det-etterpå-så-er-det-ikkje-noko-å-vise-fram-det-er-berre-framtvinga-ord-ikkje-liv-i-dei
tarjei vesaashanskrivmennårhanlesdetetterpåerikkjenokoviseframdetberreframtvingaordikkjelivdeihan skrivmen nårnår hanhan lesles detdet etterpåså erer detdet ikkjeikkje nokonoko åå visevise framdet erer berreberre framtvingaikkje livliv ii deimen når hannår han leshan les detles det etterpåså er deter det ikkjedet ikkje nokoikkje noko ånoko å viseå vise framdet er berreer berre framtvingaberre framtvinga ordikkje liv iliv i deimen når han lesnår han les dethan les det etterpåså er det ikkjeer det ikkje nokodet ikkje noko åikkje noko å visenoko å vise framdet er berre framtvingaer berre framtvinga ordikkje liv i deimen når han les detnår han les det etterpåså er det ikkje nokoer det ikkje noko ådet ikkje noko å viseikkje noko å vise framdet er berre framtvinga ord

Ung kan ikkje lære av gamal, kunne han det, vart han gamal sjøl og våga seg ikkje på livet. -Arne Garborg
ung-kan-ikkje-lære-av-gamal-kunne-han-det-vart-han-gamal-sjøl-og-våga-seg-ikkje-på-livet
Vinn ein kunstnar full siger med det same, er han helst ikkje noko nytt, men eitkvart ein tek farvel med. -Kristoffer Uppdal
vinn-ein-kunstnar-full-siger-med-det-same-er-han-helst-ikkje-noko-nytt-men-eitkvart-ein-tek-farvel-med
Det er neppe råd å venne naturen av med kannibalisme, rovmord og lystmord, incest og forakt for dei svakaste, men eg er nokså glad for at eg ikkje lever eit naturleg liv. -Marta Norheim
det-er-neppe-råd-å-venne-naturen-av-med-kannibalisme-rovmord-og-lystmord-incest-og-forakt-for-dei-svakaste-men-eg-er-nokså-glad-for-at-eg-ikkje
Barn, ikkje le av den fuglen som flaksar så hjelpelaust av stad. Vinden har skilt han frå dei andre ... -Halldis Moren Vesaas
barn-ikkje-le-av-den-fuglen-som-flaksar-så-hjelpelaust-av-stad-vinden-har-skilt-han-frå-dei-andre
Nærast er du når du er borte. Noko blir borte når du er nær. Dette kallar eg kjærleik - eg veit ikkje kva det er. -Tor Jonsson
nærast-er-du-når-du-er-borte-noko-blir-borte-når-du-er-nær-dette-kallar-eg-kjærleik-eg-veit-ikkje-kva-det-er