Ha aldri dårlig samvittighet for det du har tenkt om din kone. Hun har tenkt mye verre ting om deg.


ha-aldri-dårlig-samvittighet-for-det-du-har-tenkt-om-din-kone-hun-har-tenkt-mye-verre-ting-om-deg
jean rostandaldridårligsamvittighetfordetduhartenktomdinkonehunmyeverretingdegha aldrialdri dårligdårlig samvittighetsamvittighet fordet dudu harhar tenkttenkt omom dindin konehun harhar tenkttenkt myemye verreverre tingting omom degha aldri dårligaldri dårlig samvittighetdårlig samvittighet forsamvittighet for detfor det dudet du hardu har tenkthar tenkt omtenkt om dinom din konehun har tenkthar tenkt myetenkt mye verremye verre tingverre ting omting om degha aldri dårlig samvittighetaldri dårlig samvittighet fordårlig samvittighet for detsamvittighet for det dufor det du hardet du har tenktdu har tenkt omhar tenkt om dintenkt om din konehun har tenkt myehar tenkt mye verretenkt mye verre tingmye verre ting omverre ting om degha aldri dårlig samvittighet foraldri dårlig samvittighet for detdårlig samvittighet for det dusamvittighet for det du harfor det du har tenktdet du har tenkt omdu har tenkt om dinhar tenkt om din konehun har tenkt mye verrehar tenkt mye verre tingtenkt mye verre ting ommye verre ting om deg

Vis meg en kvinne som ikke har dårlig samvittighet, og jeg skal vise deg en mann. -Kvinner
vis-meg-kvinne-som-ikke-har-dårlig-samvittighet-og-jeg-skal-vise-deg-mann
Man blir syk av å brenne inne med ting, og siden jeg har tenkt å bli 106 år, så kan jeg ikke brenne inne med ting. Jeg må jo se hvordan det går. -Berit Ås
man-blir-syk-av-å-brenne-inne-med-ting-og-siden-jeg-har-tenkt-å-bli-106-år-så-kan-jeg-ikke-brenne-inne-med-ting-jeg-må-jo-se-hvordan-det-går
Den som har sagt fire ganger at han absolutt ikke har tenkt å gå av, kommer antakelig til å gjøre det. -Politiker
den-som-har-sagt-fire-ganger-at-han-absolutt-ikke-har-tenkt-å-gå-av-kommer-antakelig-til-å-gjøre-det
Jeg har stor sans for livets ironi, den går som en rød tråd gjennom tilværelsen. Alt blir annerledes enn du hadde tenkt deg. -Ebba Haslund
jeg-har-stor-sans-for-livets-ironi-den-går-som-rød-tråd-gjennom-tilværelsen-alt-blir-annerledes-enn-du-hadde-tenkt-deg
En pessimist er en optimist som har tenkt seg om. -Pessimist
en-pessimist-er-optimist-som-har-tenkt-seg-om