Håpet er en nøysom plante, det skyter nye skudd i det dunkle for hver gang det blir ribbet. Utrydde håp er en lang historie, kanskje umulig. Det lever av ingenting som det gule lavet på steinen, det lever på tross av alt.


håpet-er-nøysom-plante-det-skyter-nye-skudd-i-det-dunkle-for-hver-gang-det-blir-ribbet-utrydde-håp-er-lang-historie-kanskje-umulig-det-lever-av
cora sandelhåpeternøysomplantedetskyternyeskudddunkleforhvergangblirribbetutryddehåplanghistoriekanskjeumuligdetleveravingentingsomgulelavetsteinentrossalthåpet erer enen nøysomnøysom plantedet skyterskyter nyenye skuddskudd ii detdet dunkledunkle forhver ganggang detdet blirblir ribbetutrydde håphåp erer enen langlang historiekanskje umuligdet leverlever avav ingentingingenting somsom detdet gulegule lavetlavet påpå steinendet leverlever påpå trosstross avav althåpet er ener en nøysomen nøysom plantedet skyter nyeskyter nye skuddnye skudd iskudd i deti det dunkledet dunkle fordunkle for hverfor hver ganghver gang detgang det blirdet blir ribbetutrydde håp erhåp er ener en langen lang historiedet lever avlever av ingentingav ingenting somingenting som detsom det guledet gule lavetgule lavet pålavet på steinendet lever pålever på trosspå tross avtross av alt

Mange lever med en så forbløffende rutine at det er vanskelig å tro at de lever for første gang. -Stanislaw Jerzy Lec
mange-lever-med-så-forbløffende-rutine-at-det-er-vanskelig-å-tro-at-lever-for-første-gang
For hver gang et menneske tar et skritt opp mot lyset, skjer noe uhørt stort. Nye stjerner blir tent. Hjelpestjerner. Det blir lettere å ta skrittet neste gang. -Skritt
for-hver-gang-et-menneske-tar-et-skritt-opp-mot-lyset-skjer-noe-uhørt-stort-nye-stjerner-blir-tent-hjelpestjerner-det-blir-lettere-å-ta-skrittet
Den som lever på håpet, blir i hvert fall ikke tykk. -Håp
den-som-lever-på-håpet-blir-i-hvert-fall-ikke-tykk
Vi sier gjerne at vi lever vårt liv. Tull! Det er livet som lever oss. -Leve
vi-sier-gjerne-at-vi-lever-vårt-liv-tull-det-er-livet-som-lever-oss
Du lever bare én gang, men hvis du gjør det riktig, er én gang nok. -Mae West
du-lever-bare-én-gang-men-hvis-du-gjør-det-riktig-er-én-gang-nok
Mennesket er kanskje det eneste av alle levende vesener som ikke bare lever i nået. -Nået
mennesket-er-kanskje-det-eneste-av-alle-levende-vesener-som-ikke-bare-lever-i-nået