Håpet er et agn som dekker enhver krok.


håpet-er-et-agn-som-dekker-enhver-krok
håphåpeteretagnsomdekkerenhverkrokhåpet erer etet agnagn somsom dekkerdekker enhverenhver krokhåpet er eter et agnet agn somagn som dekkersom dekker enhverdekker enhver krokhåpet er et agner et agn somet agn som dekkeragn som dekker enhversom dekker enhver krokhåpet er et agn somer et agn som dekkeret agn som dekker enhveragn som dekker enhver krok

Kvinnen er den eneste hobbyfisker som bruker seg selv som agn.En krok av hjertet ditt er alltid 20 år.Hovmod hugger sin vrede i stein, kjærligheten dekker den med blomster.Da tenner moder alle lys, så ingen krok er mørk.Det er bedre å bo i en krok på taket enn å være i hus med en trettekjær kvinne.Håpet er skjørt som markens blomster.