Håp er et legemiddel som ikke helbreder, men som tillater oss å lide litt lenger.


håp-er-et-legemiddel-som-ikke-helbreder-men-som-tillater-oss-å-lide-litt-lenger
håphåperetlegemiddelsomikkehelbredermentillaterosslidelittlengerhåp erer etet legemiddellegemiddel somsom ikkeikke helbredermen somsom tillatertillater ossoss åå lidelide littlitt lengerhåp er eter et legemiddelet legemiddel somlegemiddel som ikkesom ikke helbredermen som tillatersom tillater osstillater oss åoss å lideå lide littlide litt lengerhåp er et legemiddeler et legemiddel somet legemiddel som ikkelegemiddel som ikke helbredermen som tillater osssom tillater oss åtillater oss å lideoss å lide littå lide litt lengerhåp er et legemiddel somer et legemiddel som ikkeet legemiddel som ikke helbredermen som tillater oss åsom tillater oss å lidetillater oss å lide littoss å lide litt lenger

La oss innrømme det: demonstrasjoner som politiet tillater, burde forbys av dem som arrangerer dem. -Rolf Hochhuth
la-oss-innrømme-det-demonstrasjoner-som-politiet-tillater-burde-forbys-av-dem-som-arrangerer-dem
Filosofien helbreder ikke, men den bringer trøst. Det er jo allerede meget. -Voltaire
filosofien-helbreder-ikke-men-den-bringer-trøst-det-er-jo-allerede-meget
En velferdsstat som krever at vi skaffer oss penger vi ikke trenger og stimulerer et miljøskadelig forbruk, er ikke lenger en velferdsstat. Den er et monster. -Simen Tveitereid
en-velferdsstat-som-krever-at-vi-skaffer-oss-penger-vi-ikke-trenger-og-stimulerer-et-miljøskadelig-forbruk-er-ikke-lenger-velferdsstat-den-er-et
Litt kjærlighet er akkurat som litt vin. Men for mye er for mye, det gjør en mann syk. -John Steinbeck
litt-kjærlighet-er-akkurat-som-litt-vin-men-for-mye-er-for-mye-det-gjør-mann-syk
Det er ikke godt å være ung og ha meget liv i seg, som kan lide! -Ungdom
det-er-ikke-godt-å-være-ung-og-meget-liv-i-seg-som-kan-lide