Håp er det eneste gode som er felles for alle mennesker. De som ikke har noe annet, kan fortsatt håpe.


håp-er-det-eneste-gode-som-er-felles-for-alle-mennesker-de-som-ikke-har-noe-annet-kan-fortsatt-håpe
thales fra milethåperdetenestegodesomfellesforallemenneskerikkeharnoeannetkanfortsatthåpehåp erer detdet enesteeneste godegode somsom erer fellesfelles foralle menneskerde somsom ikkeikke harhar noenoe annetkan fortsattfortsatt håpehåp er deter det enestedet eneste godeeneste gode somgode som ersom er felleser felles forfelles for allefor alle menneskerde som ikkesom ikke harikke har noehar noe annetkan fortsatt håpehåp er det enesteer det eneste godedet eneste gode someneste gode som ergode som er fellessom er felles forer felles for allefelles for alle menneskerde som ikke harsom ikke har noeikke har noe annethåp er det eneste godeer det eneste gode somdet eneste gode som ereneste gode som er fellesgode som er felles forsom er felles for alleer felles for alle menneskerde som ikke har noesom ikke har noe annet

Det er to typer mennesker som ikke kommer særlig langt - de som ikke kan gjøre det de får beskjed om, og de som ikke kan gjøre noen annet. -Cyrus Curtis
det-er-to-typer-mennesker-som-ikke-kommer-særlig-langt-som-ikke-kan-gjøre-det-får-beskjed-om-og-som-ikke-kan-gjøre-noen-annet
Solen, med alle sine planeter som kretser rundt den og er avhengig av den, kan fremdeles modne en drueklase som om den ikke hadde noe annet i universet å gjøre. -Sol
solen-med-alle-sine-planeter-som-kretser-rundt-den-og-er-avhengig-av-den-kan-fremdeles-modne-drueklase-som-om-den-ikke-hadde-noe-annet-i-universet-å
Nesten alle politikere som har drevet det til noe, har et eller annet sted et skjelett i skapet. Det gjelder å forhindre at knoklene skrangler. -Politiker
nesten-alle-politikere-som-har-drevet-det-til-noe-har-et-eller-annet-sted-et-skjelett-i-skapet-det-gjelder-å-forhindre-at-knoklene-skrangler
Å tenke på noe annet er ikke annet enn å få enda mer å tenke på, for vi kan ikke gi slipp på det vi allerede har tenkt. -Tenke
Å-tenke-på-noe-annet-er-ikke-annet-enn-å-få-enda-mer-å-tenke-på-for-vi-kan-ikke-gi-slipp-på-det-vi-allerede-har-tenkt