Gud unte selv den minste skapning å være til, og å være til som seg selv.


gud-unte-selv-den-minste-skapning-å-være-til-og-å-være-til-som-seg-selv
være seg selvgudunteselvdenminsteskapningværetilogtilsomsegselvgud unteunte selvselv denden minsteminste skapningskapning åå værevære tilog åå værevære tiltil somsom segseg selvgud unte selvunte selv denselv den minsteden minste skapningminste skapning åskapning å væreå være tilog å væreå være tilvære til somtil som segsom seg selvgud unte selv denunte selv den minsteselv den minste skapningden minste skapning åminste skapning å væreskapning å være tilog å være tilå være til somvære til som segtil som seg selvgud unte selv den minsteunte selv den minste skapningselv den minste skapning åden minste skapning å væreminste skapning å være tilog å være til somå være til som segvære til som seg selv

Den som lever bare for seg selv, avskyr ikke noe så mye som det å være alene med seg selv. -Blaise Pascal
den-som-lever-bare-for-seg-selv-avskyr-ikke-noe-så-mye-som-det-å-være-alene-med-seg-selv
Mamma er et menneske som kler dagen hun våkner til, hun kler å være i den og hun kler den med seg selv, og for oss som har henne i livet er det utenkelig at hun ikke skulle være her. -Mor
mamma-er-et-menneske-som-kler-dagen-hun-våkner-til-hun-kler-å-være-i-den-og-hun-kler-den-med-seg-selv-og-for-oss-som-har-henne-i-livet-er-det
Jeg har alltid ment at en kvinne har rett til å være vag når det gjelder alder fram til hun passerer nitti. Da er det på tide å være ærlig både overfor seg selv og andre. -Helena Rubinstein
jeg-har-alltid-ment-at-kvinne-har-rett-til-å-være-vag-når-det-gjelder-alder-fram-til-hun-passerer-nitti-da-er-det-på-tide-å-være-ærlig-bå