Gud har to ansikter - ett av medlidenhet og ett av av styrke. Begge er nødvendige, siden medlidenhet uten styrke fører oss inn i selvnytelse og styrke uten medlidenhet fører til vold.


gud-har-to-ansikter-ett-av-medlidenhet-og-ett-av-av-styrke-begge-er-nødvendige-siden-medlidenhet-uten-styrke-fører-oss-inn-i-selvnytelse-og
gudgudhartoansikterettavmedlidenhetogstyrkebeggeernødvendigesidenutenstyrkeførerossinnselvnytelsetilvoldgud haransikterettett avav medlidenhetmedlidenhet ogog ettett avav avav styrkebegge erer nødvendigesiden medlidenhetmedlidenhet utenuten styrkestyrke førerfører ossoss inninn ii selvnytelseselvnytelse ogog styrkestyrke utenuten medlidenhetmedlidenhet førerfører tiltil voldhar to ansikterett avett av medlidenhetav medlidenhet ogmedlidenhet og ettog ett avett av avav av styrkebegge er nødvendigesiden medlidenhet utenmedlidenhet uten styrkeuten styrke førerstyrke fører ossfører oss innoss inn iinn i selvnytelsei selvnytelse ogselvnytelse og styrkeog styrke utenstyrke uten medlidenhetuten medlidenhet førermedlidenhet fører tilfører til vold

Av alle veier som fører til en kvinnes kjærlighet, er medlidenhet den letteste. -Kjærlighet - mann og kvinne
av-alle-veier-som-fører-til-kvinnes-kjærlighet-er-medlidenhet-den-letteste
Bryllupsmarsjer og militærmarsjer har ett felles: begge fører til kamp. -Bryllup
bryllupsmarsjer-og-militærmarsjer-har-ett-felles-begge-fører-til-kamp
Få mennesker har styrke nok til å kunne prise en venns fremgang - uten misunnelse. -Fremgang
få-mennesker-har-styrke-nok-til-å-kunne-prise-venns-fremgang-uten-misunnelse
Kvinner har kanskje lært seg å beundre mennene for deres styrke, men andre kvinners styrke betrakter de fortsatt med mistenksomhet. -Alice Schwarzer
kvinner-har-kanskje-lært-seg-å-beundre-mennene-for-deres-styrke-men-andre-kvinners-styrke-betrakter-fortsatt-med-mistenksomhet
Gud gir oss styrke til mye når vi selv bare vil! -Styrke
gud-gir-oss-styrke-til-mye-når-vi-selv-bare-vil
Uten varhet ingen styrke, uten styrke ingen varhet. -Styrke
uten-varhet-ingen-styrke-uten-styrke-ingen-varhet