Gode venner er som gatelys langs veien. De gjør ikke avstanden kortere, men de gjør det enklere å gå.


gode-venner-er-som-gatelys-langs-veien-de-gjør-ikke-avstanden-kortere-men-gjør-det-enklere-å-gå
ukjentgodevennerersomgatelyslangsveiengjørikkeavstandenkorteremendetenkleregode vennervenner erer somsom gatelysgatelys langslangs veiende gjørgjør ikkeikke avstandenavstanden korteremen dede gjørgjør detdet enklereenklere ågode venner ervenner er somer som gatelyssom gatelys langsgatelys langs veiende gjør ikkegjør ikke avstandenikke avstanden korteremen de gjørde gjør detgjør det enkleredet enklere åenklere å gågode venner er somvenner er som gatelyser som gatelys langssom gatelys langs veiende gjør ikke avstandengjør ikke avstanden korteremen de gjør detde gjør det enkleregjør det enklere ådet enklere å gågode venner er som gatelysvenner er som gatelys langser som gatelys langs veiende gjør ikke avstanden korteremen de gjør det enklerede gjør det enklere ågjør det enklere å gå

Gjør alt så enkelt som mulig, men ikke enklere. -Enkelhet
gjør-alt-så-enkelt-som-mulig-men-ikke-enklere
Det gjør livet så mye enklere å være litt klokere. -Christine Koht
det-gjør-livet-så-mye-enklere-å-være-litt-klokere
Løfter kan skaffe deg venner, men det er gjerningene som pleier vennskapet og gjør at det varer. -Vennskap
løfter-kan-skaffe-deg-venner-men-det-er-gjerningene-som-pleier-vennskapet-og-gjør-at-det-varer
For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett. -Bibelen
for-han-lar-sol-gå-opp-over-onde-og-gode-og-lar-det-regne-over-dem-som-gjør-rett-og-dem-som-gjør-urett
Gode verktøy gjør ingen til god lærer, men en god lærer gjør god bruk av verktøyene. -Lærer
gode-verktøy-gjør-ingen-til-god-lærer-men-god-lærer-gjør-god-bruk-av-verktøyene