God språk er det språk som makter å uttrykke en tanke klarere enn den er tenkt.


god-språk-er-det-språk-som-makter-å-uttrykke-tanke-klarere-enn-den-er-tenkt
kåre valebrokkgodspråkerdetsommakteruttrykketankeklarereenndentenktgod språkspråk erer detdet språkspråk somsom maktermakter åå uttrykkeuttrykke enen tanketanke klarereklarere ennenn denden erer tenktgod språk erspråk er deter det språkdet språk somspråk som maktersom makter åmakter å uttrykkeå uttrykke enuttrykke en tankeen tanke klareretanke klarere ennklarere enn denenn den erden er tenktgod språk er detspråk er det språker det språk somdet språk som makterspråk som makter åsom makter å uttrykkemakter å uttrykke enå uttrykke en tankeuttrykke en tanke klarereen tanke klarere enntanke klarere enn denklarere enn den erenn den er tenktgod språk er det språkspråk er det språk somer det språk som makterdet språk som makter åspråk som makter å uttrykkesom makter å uttrykke enmakter å uttrykke en tankeå uttrykke en tanke klarereuttrykke en tanke klarere ennen tanke klarere enn dentanke klarere enn den erklarere enn den er tenkt

Det er vanskelig for en kvinne å uttrykke sine følelser med et språk som hovedsakelig er formet av menn for at de skal kunne uttrykke deres følelser. -Kvinner og menn
det-er-vanskelig-for-kvinne-å-uttrykke-sine-følelser-med-et-språk-som-hovedsakelig-er-formet-av-menn-for-at-skal-kunne-uttrykke-deres-følelser
Det er bedre å gi avkall på den vakreste tanke enn å uttrykke den dårlig. -Voltaire
det-er-bedre-å-gi-avkall-på-den-vakreste-tanke-enn-å-uttrykke-den-dårlig
Jeg bryr meg ikke om hvilket språk en opera blir sunget på, bare det er et språk jeg ikke forstår. -Opera
jeg-bryr-meg-ikke-om-hvilket-språk-opera-blir-sunget-på-bare-det-er-et-språk-jeg-ikke-forstår
Hvis du snakker til en mann på et språk han forstår, når du hodet hans. Snakker du til ham på hans eget språk, når du hjertet. -Nelson Mandela
hvis-du-snakker-til-mann-på-et-språk-han-forstår-når-du-hodet-hans-snakker-du-til-ham-på-hans-eget-språk-når-du-hjertet
Mot er den viktigste egenskapen hos den som prøver å forstå verdens språk. -Mot
mot-er-den-viktigste-egenskapen-hos-den-som-prøver-å-forstå-verdens-språk
Humor er det første som går tapt på et fremmed språk. -Virginia Woolf
humor-er-det-første-som-går-tapt-på-et-fremmed-språk