Glede og alvor er ikke bare motsetninger. Begge deler skal til for å utgjøre et troverdig hele.


glede-og-alvor-er-ikke-bare-motsetninger-begge-deler-skal-til-for-å-utgjøre-et-troverdig-hele
jo benkowgledeogalvorerikkebaremotsetningerbeggedelerskaltilforutgjøreettroverdigheleglede ogog alvorer ikkeikke barebare motsetningerbegge delerdeler skalskal tiltil forå utgjøreutgjøre etet troverdigtroverdig heleglede og alvorog alvor eralvor er ikkeer ikke bareikke bare motsetningerbegge deler skaldeler skal tilskal til fortil for åfor å utgjøreå utgjøre etutgjøre et troverdiget troverdig heleglede og alvor erog alvor er ikkealvor er ikke bareer ikke bare motsetningerbegge deler skal tildeler skal til forskal til for åtil for å utgjørefor å utgjøre etå utgjøre et troverdigutgjøre et troverdig heleglede og alvor er ikkeog alvor er ikke barealvor er ikke bare motsetningerbegge deler skal til fordeler skal til for åskal til for å utgjøretil for å utgjøre etfor å utgjøre et troverdigå utgjøre et troverdig hele

De fleste mennesker ser på suksess og nederlag som motsetninger, men de er begge produkt av samme prosess. -Roger von Oech
de-fleste-mennesker-på-suksess-og-nederlag-som-motsetninger-men-er-begge-produkt-av-samme-prosess
Vi kjenner bare stykker og biter av det hele mennesket, men sannheten om noen deler kan jo for alt vi vet være en løgn om helheten. -Menneske
vi-kjenner-bare-stykker-og-biter-av-det-hele-mennesket-men-sannheten-om-noen-deler-kan-jo-for-alt-vi-vet-være-løgn-om-helheten
Å hvor søtt og ondt det er å være forelsket, begge deler! -Knut Hamsun
Å-hvor-søtt-og-ondt-det-er-å-være-forelsket-begge-deler
Lojalitet skal ikke gå så langt at man stemmer mot sin overbevisning. Da blir man mindre troverdig som politiker. -Politiker
lojalitet-skal-ikke-gå-så-langt-at-man-stemmer-mot-overbevisning-da-blir-man-mindre-troverdig-som-politiker