Gjennom all musikk lyder den melodi som ikke kan uttrykkes i noter: dødens melodi, som er komponert spesielt for oss.


gjennom-all-musikk-lyder-den-melodi-som-ikke-kan-uttrykkes-i-noter-dødens-melodi-som-er-komponert-spesielt-for-oss
musikkgjennomallmusikklyderdenmelodisomikkekanuttrykkesnoterdødensmelodierkomponertspesieltforossgjennom allall musikkmusikk lyderlyder denden melodimelodi somsom ikkeikke kankan uttrykkesuttrykkes ii noterdødens melodisom erer komponertkomponert spesieltspesielt forgjennom all musikkall musikk lydermusikk lyder denlyder den melodiden melodi sommelodi som ikkesom ikke kanikke kan uttrykkeskan uttrykkes iuttrykkes i notersom er komponerter komponert spesieltkomponert spesielt forspesielt for ossgjennom all musikk lyderall musikk lyder denmusikk lyder den melodilyder den melodi somden melodi som ikkemelodi som ikke kansom ikke kan uttrykkesikke kan uttrykkes ikan uttrykkes i notersom er komponert spesielter komponert spesielt forkomponert spesielt for ossgjennom all musikk lyder denall musikk lyder den melodimusikk lyder den melodi somlyder den melodi som ikkeden melodi som ikke kanmelodi som ikke kan uttrykkessom ikke kan uttrykkes iikke kan uttrykkes i notersom er komponert spesielt forer komponert spesielt for oss

Klassisk musikk er musikk vi håper skal bli til en melodi. -Musikk
klassisk-musikk-er-musikk-vi-håper-skal-bli-til-melodi
Julaften var en natt fylt sang som svøpte seg rundt deg som et sjal. Men den varmet mer enn kroppen din. Den varmet hjertet ditt ... fylte det også, med en melodi som ville vare evig. -Jul
julaften-var-natt-fylt-sang-som-svøpte-seg-rundt-deg-som-et-sjal-men-den-varmet-mer-enn-kroppen-din-den-varmet-hjertet-ditt-fylte-det-også
Det klinger over veien en munter melodi, som fuglene i heien så lystig stemmer i. -Jul
det-klinger-over-veien-munter-melodi-som-fuglene-i-heien-så-lystig-stemmer-i
Jeg vil så gjerne reise med en vakker melodi; kan du la meg gjøre det en gang? -Sang
jeg-vil-så-gjerne-reise-med-vakker-melodi-kan-du-meg-gjøre-det-gang
Tradisjon er det landskapet vi kommer fra og som vi beveger oss gjennom, der veiene vi går på, blir musikk. -Tradisjon
tradisjon-er-det-landskapet-vi-kommer-fra-og-som-vi-beveger-oss-gjennom-der-veiene-vi-går-på-blir-musikk
Mitt rom er fylt av melodi. En spilledåse går: et sart og spinkelt kniplingsbroderi av toner... Hysj! Det brister snart. -Musikk
mitt-rom-er-fylt-av-melodi-en-spilledåse-går-et-sart-og-spinkelt-kniplingsbroderi-av-toner-hysj-det-brister-snart