Gje meg handa di, ven, når det kveldar, det blir mørkt og me treng ei hand. La dei ljose og venlege tankar fylgje oss inn i draumars land.


gje-meg-handa-di-ven-når-det-kveldar-det-blir-mørkt-og-me-treng-ei-hand-la-dei-ljose-og-venlege-tankar-fylgje-oss-inn-i-draumars-land
vennskapgjemeghandadivennårdetkveldarblirmørktogmetrengeihanddeiljosevenlegetankarfylgjeossinndraumarslandgje megmeg handahanda dinår detdet kveldardet blirblir mørktmørkt ogog meme trengtreng eiei handla deidei ljoseljose ogog venlegevenlege tankartankar fylgjefylgje ossoss inninn ii draumarsdraumars landgje meg handameg handa dinår det kveldardet blir mørktblir mørkt ogmørkt og meog me trengme treng eitreng ei handla dei ljosedei ljose ogljose og venlegeog venlege tankarvenlege tankar fylgjetankar fylgje ossfylgje oss innoss inn iinn i draumarsi draumars landgje meg handa didet blir mørkt ogblir mørkt og memørkt og me trengog me treng eime treng ei handla dei ljose ogdei ljose og venlegeljose og venlege tankarog venlege tankar fylgjevenlege tankar fylgje osstankar fylgje oss innfylgje oss inn ioss inn i draumarsinn i draumars landdet blir mørkt og meblir mørkt og me trengmørkt og me treng eiog me treng ei handla dei ljose og venlegedei ljose og venlege tankarljose og venlege tankar fylgjeog venlege tankar fylgje ossvenlege tankar fylgje oss inntankar fylgje oss inn ifylgje oss inn i draumarsoss inn i draumars land

Venen sin skal ein vera ven, honom og hans ven. Men med uvens ven venskap halde høver ’kje fagna folk. -Håvamål
venen-skal-ein-vera-ven-honom-og-hans-ven-men-med-uvens-ven-venskap-halde-høver-kje-fagna-folk
Å trekke meg tilbake og sitte i ensomheten i skogen og ha det godt og mørkt omkring meg. Det er den siste glede. -Knut Hamsun
Å-trekke-meg-tilbake-og-sitte-i-ensomheten-i-skogen-og-det-godt-og-mørkt-omkring-meg-det-er-den-siste-glede
Tre grader minus, et par hand i hand, ei jente så søt som det bare går an. Med snøvinger på og med lyserød kinn. Ho vifter en engel og tar han med inn. -Engel
tre-grader-minus-et-par-hand-i-hand-ei-jente-så-søt-som-det-bare-går-an-med-snøvinger-på-og-med-lyserød-kinn-ho-vifter-engel-og-tar-han-med
Kjernefamilie resignerer og gir opp å rydde heime. Etter eit par år blir det ikkje meir rot likevel. Dei finn ingenting, men dei finn lykka. -Husarbeid
kjernefamilie-resignerer-og-gir-opp-å-rydde-heime-etter-eit-par-år-blir-det-ikkje-meir-rot-likevel-dei-finn-ingenting-men-dei-finn-lykka