Gjør det du føler er din oppgave i livet! Da kan du aldri håpe eller våge for mye.


gjør-det-du-føler-er-din-oppgave-i-livet-da-kan-du-aldri-håpe-eller-våge-for-mye
oppgavegjørdetdufølererdinoppgavelivetdakanaldrihåpeellervågeformyegjør detdet dudu følerføler erer dindin oppgaveoppgave ii livetda kankan dudu aldrialdri håpehåpe ellereller vågevåge forgjør det dudet du følerdu føler erføler er diner din oppgavedin oppgave ioppgave i livetda kan dukan du aldridu aldri håpealdri håpe ellerhåpe eller vågeeller våge forvåge for myegjør det du følerdet du føler erdu føler er dinføler er din oppgaveer din oppgave idin oppgave i livetda kan du aldrikan du aldri håpedu aldri håpe elleraldri håpe eller vågehåpe eller våge foreller våge for myegjør det du føler erdet du føler er dindu føler er din oppgaveføler er din oppgave ier din oppgave i livetda kan du aldri håpekan du aldri håpe ellerdu aldri håpe eller vågealdri håpe eller våge forhåpe eller våge for mye

Vi må våge å se det onde i hvitøyet. Kjenn din satan. -Ondskap
vi-må-våge-å-se-det-onde-i-hvitøyet-kjenn-din-satan
Jeg kjenner en mening med livet. Det er at du gjør din plikt i stort og i smått mot din klasse - i handling, i tanke og dikt. -Rudolf Nilsen
jeg-kjenner-mening-med-livet-det-er-at-du-gjør-din-plikt-i-stort-og-i-smått-mot-din-klasse-i-handling-i-tanke-og-dikt
Nesten hvem som helst kan lære å tenke eller tro eller vite, men ikke et eneste menneske kan læres opp til å føle ... det øyeblikket du føler, er du ingen-andre-enn-deg-selv. -Følelse
nesten-hvem-som-helst-kan-lære-å-tenke-eller-tro-eller-vite-men-ikke-et-eneste-menneske-kan-læres-opp-til-å-føle-det-øyeblikket-du-føler-er
Å bli lykkelig ligger ikke i å eie mye, men i å elske mye og å håpe. -Lykke
Å-bli-lykkelig-ligger-ikke-i-å-eie-mye-men-i-å-elske-mye-og-å-håpe
Hva er livet hvis man ikke kan håpe? -Håp
hva-er-livet-hvis-man-ikke-kan-håpe
Den som ikke iblant føler for mye, føler sikkert alt for lite. -Jean Paul
den-som-ikke-iblant-føler-for-mye-føler-sikkert-alt-for-lite