Frihet er menneskets evne til å ta hånd om sin egen utvikling. Det er vår evne til å forme oss selv.


frihet-er-menneskets-evne-til-å-ta-hånd-om-egen-utvikling-det-er-vår-evne-til-å-forme-oss-selv
rollo mayfrihetermennesketsevnetiltahåndomegenutviklingdetvårformeossselvfrihet erer mennesketsmenneskets evneevne tiltil åå tata håndhånd omom sinsin egenegen utviklingdet erer vårvår evneevne tiltil åå formeforme ossoss selvfrihet er mennesketser menneskets evnemenneskets evne tilevne til åtil å taå ta håndta hånd omhånd om sinom sin egensin egen utviklingdet er vårer vår evnevår evne tilevne til åtil å formeå forme ossforme oss selvfrihet er menneskets evneer menneskets evne tilmenneskets evne til åevne til å tatil å ta håndå ta hånd omta hånd om sinhånd om sin egenom sin egen utviklingdet er vår evneer vår evne tilvår evne til åevne til å formetil å forme osså forme oss selvfrihet er menneskets evne tiler menneskets evne til åmenneskets evne til å taevne til å ta håndtil å ta hånd omå ta hånd om sinta hånd om sin egenhånd om sin egen utviklingdet er vår evne tiler vår evne til åvår evne til å formeevne til å forme osstil å forme oss selv

Det vi setter pris på hos våre venner er ikke så mye deres evne til å more oss, som vår evne til å more dem. -Evelyn Waugh
det-vi-setter-pris-på-hos-våre-venner-er-ikke-så-mye-deres-evne-til-å-more-oss-som-vår-evne-til-å-more-dem
Menneskets største byrde er vår evne til å se den. -Jonas Maurstad
menneskets-største-byrde-er-vår-evne-til-å-se-den
Rikdom er produktet av menneskets evne til å tenke. -Ayn Rand
rikdom-er-produktet-av-menneskets-evne-til-å-tenke
Vi kaller vår kjærlighet blind bare fordi dens evne til å se langt overskrider vår forestillingsevne. -Jean-Jacques Rousseau
vi-kaller-vår-kjærlighet-blind-bare-fordi-dens-evne-til-å-se-langt-overskrider-vår-forestillingsevne
La oss alle være lykkelige og leve etter evne, selv om vi må låne penger for å klare det. -Artemus Ward
la-oss-alle-være-lykkelige-og-leve-etter-evne-selv-om-vi-må-låne-penger-for-å-klare-det
De kan ta fra oss vår frihet til å gå i gatene og i moskeene, men vår frihet er ikke tatt fra oss på Internett. -Mulla Krekar
de-kan-ta-fra-oss-vår-frihet-til-å-gå-i-gatene-og-i-moskeene-men-vår-frihet-er-ikke-tatt-fra-oss-på-internett