Frihet er ikke noe du kan kjøpe deg, det er noe du har inni deg, så du kan stå trygt og godt som menneske.


frihet-er-ikke-noe-du-kan-kjøpe-deg-det-er-noe-du-har-inni-deg-så-du-kan-stå-trygt-og-godt-som-menneske
margreth olin mykløenfriheterikkenoedukankjøpedegdetharinniståtrygtoggodtsommenneskefrihet erer ikkeikke noenoe dudu kankan kjøpekjøpe degdet erer noenoe dudu harhar inniinni degså dudu kankan ståstå trygttrygt ogog godtgodt somsom menneskefrihet er ikkeer ikke noeikke noe dunoe du kandu kan kjøpekan kjøpe degdet er noeer noe dunoe du hardu har innihar inni degså du kandu kan ståkan stå trygtstå trygt ogtrygt og godtog godt somgodt som menneskefrihet er ikke noeer ikke noe duikke noe du kannoe du kan kjøpedu kan kjøpe degdet er noe duer noe du harnoe du har innidu har inni degså du kan stådu kan stå trygtkan stå trygt ogstå trygt og godttrygt og godt somog godt som menneskefrihet er ikke noe duer ikke noe du kanikke noe du kan kjøpenoe du kan kjøpe degdet er noe du harer noe du har inninoe du har inni degså du kan stå trygtdu kan stå trygt ogkan stå trygt og godtstå trygt og godt somtrygt og godt som menneske

Dikt og sanger er ikke ting du kan gripe, det er noe som griper deg. Alt du kan gjøre, er å gå dit hvor de har en mulighet for å finne deg. -Poesi
dikt-og-sanger-er-ikke-ting-du-kan-gripe-det-er-noe-som-griper-deg-alt-du-kan-gjøre-er-å-gå-dit-hvor-har-mulighet-for-å-finne-deg
Det er så godt å være nær deg. Du gir meg noe, noe å kjenne på, noe å tro på, noe å leve på, noe å undre på, noe å lengte etter. -Ragnhild Bakke Waale
det-er-så-godt-å-være-nær-deg-du-gir-meg-noe-noe-å-kjenne-på-noe-å-tro-på-noe-å-leve-på-noe-å-undre-på-noe-å-lengte-etter
Du kan ikke bestemme deg for å føle noe du ikke føler, men du kan bestemme deg for å gjøre det rette på tross av dine følelser. -Følelse
du-kan-ikke-bestemme-deg-for-å-føle-noe-du-ikke-føler-men-du-kan-bestemme-deg-for-å-gjøre-det-rette-på-tross-av-dine-følelser
Penger kan ikke kjøpe deg lykke, men det gir deg en mer behagelig form for ulykke. -Penger og økonomi
penger-kan-ikke-kjøpe-deg-lykke-men-det-gir-deg-mer-behagelig-form-for-ulykke
Sett deg ikke i gjeld om du kan finne noe annet å sette deg i. -Gjeld
sett-deg-ikke-i-gjeld-om-du-kan-finne-noe-annet-å-sette-deg-i