Fremskritt finner man som oftest der hvor mennesker i en bestemt situasjon bestemmer seg for å nekte å adlyde.


fremskritt-finner-man-som-oftest-der-hvor-mennesker-i-bestemt-situasjon-bestemmer-seg-for-å-nekte-å-adlyde
halldór laxnessfremskrittfinnermansomoftestderhvormenneskerbestemtsituasjonbestemmersegfornekteadlydefremskritt finnerfinner manman somsom oftestoftest derder hvormennesker ien bestemtbestemt situasjonsituasjon bestemmerbestemmer segseg forå nektenekte åå adlydefremskritt finner manfinner man somman som oftestsom oftest deroftest der hvorder hvor menneskerhvor mennesker imennesker i eni en bestemten bestemt situasjonbestemt situasjon bestemmersituasjon bestemmer segbestemmer seg forseg for åfor å nekteå nekte ånekte å adlydefremskritt finner man somfinner man som oftestman som oftest dersom oftest der hvoroftest der hvor menneskerder hvor mennesker ihvor mennesker i enmennesker i en bestemti en bestemt situasjonen bestemt situasjon bestemmerbestemt situasjon bestemmer segsituasjon bestemmer seg forbestemmer seg for åseg for å nektefor å nekte åå nekte å adlydefremskritt finner man som oftestfinner man som oftest derman som oftest der hvorsom oftest der hvor menneskeroftest der hvor mennesker ider hvor mennesker i enhvor mennesker i en bestemtmennesker i en bestemt situasjoni en bestemt situasjon bestemmeren bestemt situasjon bestemmer segbestemt situasjon bestemmer seg forsituasjon bestemmer seg for åbestemmer seg for å nekteseg for å nekte åfor å nekte å adlyde

Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der hvor han er og begynne der. Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst. -Søren Kierkegaard
hvis-det-i-sannhet-skal-lykkes-å-føre-et-menneske-hen-til-et-bestemt-sted-må-man-først-passe-på-å-finne-ham-der-hvor-han-er-og-begynne-der
Det finnes ingen bøker i verden som alle må lese, men bare bøker som bestemte mennesker må lese til en bestemt tid på et bestemt sted under bestemte omstendigheter i en bestemt periode i det menneskets liv. -Lin Yutang
det-finnes-ingen-bøker-i-verden-som-alle-må-lese-men-bare-bøker-som-bestemte-mennesker-må-lese-til-bestemt-tid-på-et-bestemt-sted-under-bestemte
Problemet med dagens ungdom, er den friheten de nyter. De har ikke lenger noen de kan nekte å adlyde. -Jean Cocteau
problemet-med-dagens-ungdom-er-den-friheten-nyter-de-har-ikke-lenger-noen-kan-nekte-å-adlyde
Man finner alltid frem der man har lekt som barn. -Lek
man-finner-alltid-frem-der-man-har-lekt-som-barn
Det eneste som gjør et sted mer attraktivt for meg enn et annet, er hvor mye hjerte jeg finner der. -Hjerte
det-eneste-som-gjør-et-sted-mer-attraktivt-for-meg-enn-et-annet-er-hvor-mye-hjerte-jeg-finner-der
Det samme fremskritt består i at man holder øye med det stedet hvor man kan bli stående. -Fremskritt
det-samme-fremskritt-består-i-at-man-holder-øye-med-det-stedet-hvor-man-kan-bli-stående