Forståelse er ofte et forspill til tilgivelse, men allikevel er det ikke riktig at «å forstå er å tilgi». Vi tilgir ofte det vi ikke forstår (fordi vi ikke vet hva annet vi kan gjøre), og forstår det vi ikke kan tilgi.


forståelse-er-ofte-et-forspill-til-tilgivelse-men-allikevel-er-det-ikke-riktig-at-å-forstå-er-å-tilgi-vi-tilgir-ofte-det-vi-ikke-forstår-fordi
mary mccarthyforståelseerofteetforspilltiltilgivelsemenallikeveldetikkeriktigatåforståtilgivitilgirviforstårfordivethvaannetkangjøreogtilgiforståelse erer ofteofte etet forspillforspill tiltil tilgivelsemen allikevelallikevel erer detdet ikkeikke riktigriktig atat «å«å forståforstå erer åå tilgi»vi tilgirtilgir ofteofte detdet vivi ikkeikke forstårforstår (fordi(fordi vivi ikkeikke vetvet hvahva annetannet vivi kankan gjøre)og forstårforstår detdet vivi ikkeikke kankan tilgiforståelse er ofteer ofte etofte et forspillet forspill tilforspill til tilgivelsemen allikevel erallikevel er deter det ikkedet ikke riktigikke riktig atriktig at «åat «å forstå«å forstå erforstå er åer å tilgi»vi tilgir oftetilgir ofte detofte det videt vi ikkevi ikke forstårikke forstår (fordiforstår (fordi vi(fordi vi ikkevi ikke vetikke vet hvavet hva annethva annet viannet vi kanvi kan gjøre)og forstår detforstår det videt vi ikkevi ikke kanikke kan tilgi

Du kan ikke forstå kunst, spesielt ikke moderne kunst, hvis du ikke forstår at fantasi har verdi i seg selv. -Milan Kundera
du-kan-ikke-forstå-kunst-spesielt-ikke-moderne-kunst-hvis-du-ikke-forstår-at-fantasi-har-verdi-i-seg-selv
Å forstå alt skal jo være å tilgi alt - men Gud fri meg for de mennesker som tilgir for meget. -Sigrid Undset
Å-forstå-alt-skal-jo-være-å-tilgi-alt-men-gud-fri-meg-for-mennesker-som-tilgir-for-meget
Hvem er jeg som ikke kan tilgi? Som ikke vil tilgi? Jeg er den som går den smaleste veien. Den vanskeligste. For ingen ting er lettere enn å bøye av og stryke en annens gjeld. -Tilgivelse
hvem-er-jeg-som-ikke-kan-tilgi-som-ikke-vil-tilgi-jeg-er-den-som-går-den-smaleste-veien-den-vanskeligste-for-ingen-ting-er-lettere-enn-å-bøye-av
Tall kan aldri bli morsomme, min pike, når de ikke vedrører ens egen formue. Men det vet Gud at de ofte ikke er morsomme da heller. -Bjørnstjerne Bjørnson
tall-kan-aldri-bli-morsomme-min-pike-når-ikke-vedrører-ens-egen-formue-men-det-vet-gud-at-ofte-ikke-er-morsomme-da-heller
En helgen kan tilgi seg selv en synd, men en verdensmann kan aldri tilgi seg selv en fadese. -Tilgivelse
en-helgen-kan-tilgi-seg-selv-synd-men-verdensmann-kan-aldri-tilgi-seg-selv-fadese
Det finnes ingen urett som kjærlighet ikke kan tilgi. -Plautus
det-finnes-ingen-urett-som-kjærlighet-ikke-kan-tilgi