Forståelse av hva som er mulig og umulig, er det som skiller helten fra eventyreren.


forståelse-av-hva-som-er-mulig-og-umulig-er-det-som-skiller-helten-fra-eventyreren
theodor mommsenforståelseavhvasomermuligogumuligdetskillerheltenfraeventyrerenforståelse avav hvahva somsom erer muligmulig ogog umuliger detdet somsom skillerskiller heltenhelten frafra eventyrerenforståelse av hvaav hva somhva som ersom er muliger mulig ogmulig og umuliger det somdet som skillersom skiller heltenskiller helten frahelten fra eventyrerenforståelse av hva somav hva som erhva som er muligsom er mulig oger mulig og umuliger det som skillerdet som skiller heltensom skiller helten fraskiller helten fra eventyrerenforståelse av hva som erav hva som er mulighva som er mulig ogsom er mulig og umuliger det som skiller heltendet som skiller helten frasom skiller helten fra eventyreren

Det er lite som skiller forbryteren og helten når de stilles overfor de samme moralske dilemmaene. -Jo Nesbø
det-er-lite-som-skiller-forbryteren-og-helten-når-stilles-overfor-samme-moralske-dilemmaene
Det er livet og ikke døden som skiller sjelen fra kroppen. -Paul Valéry
det-er-livet-og-ikke-døden-som-skiller-sjelen-fra-kroppen
Trangen til å ta medisin er kanskje det trekket som mest skiller mennesket fra dyrene. -William Osler
trangen-til-å-ta-medisin-er-kanskje-det-trekket-som-mest-skiller-mennesket-fra-dyrene
Det er ikke tilstrekkelig å si at politikk er det muliges kunst. Den skal være noe mer. Den politikk som er i pakt med fremtiden, må gå ut på å gjøre mulig i morgen det som er umulig i dag. -Politikk
det-er-ikke-tilstrekkelig-å-at-politikk-er-det-muliges-kunst-den-skal-være-noe-mer-den-politikk-som-er-i-pakt-med-fremtiden-må-gå-ut-på-å
Å drikke uten å være tørst og å elske til enhver tid, det er det som skiller oss fra andre dyr. -Menneske
Å-drikke-uten-å-være-tørst-og-å-elske-til-enhver-tid-det-er-det-som-skiller-oss-fra-andre-dyr
En sann nøkkel til suksess er å vite hvilke egenskaper som gjør at du skiller deg ut fra konkurrentene. -Anita Roddick
en-sann-nøkkel-til-suksess-er-å-vite-hvilke-egenskaper-som-gjør-at-du-skiller-deg-ut-fra-konkurrentene