For verden er du kanskje bare et enkelt menneske ... men for et menneske kan du være hele verden.


for-verden-er-du-kanskje-bare-et-enkelt-menneske-men-for-et-menneske-kan-du-være-hele-verden
ukjentforverdenerdukanskjebareetenkeltmenneskemenforkanværeheleverdenverden erer dudu kanskjekanskje barebare etet enkeltenkelt menneskemenneskemenmen foret menneskemenneske kankan dudu værevære helehele verdenfor verden erverden er duer du kanskjedu kanskje barekanskje bare etbare et enkeltet enkelt menneskeenkelt menneskemenneske menmen formen for etfor et menneskeet menneske kanmenneske kan dukan du væredu være helevære hele verdenfor verden er duverden er du kanskjeer du kanskje baredu kanskje bare etkanskje bare et enkeltbare et enkelt menneskeet enkelt menneskeenkelt menneske menmenneske men formen for etmen for et menneskefor et menneske kanet menneske kan dumenneske kan du værekan du være heledu være hele verdenfor verden er du kanskjeverden er du kanskje bareer du kanskje bare etdu kanskje bare et enkeltkanskje bare et enkelt menneskebare et enkelt menneskeet enkelt menneske menenkelt menneske men formenneske men for etmen for et menneskemen for et menneske kanfor et menneske kan duet menneske kan du væremenneske kan du være helekan du være hele verden

Vær et godt menneske, Lockhart. Du kan ikke gagne verden på noen annen måte enn ved å være et godt menneske. -Walter Scott
vær-et-godt-menneske-lockhart-du-kan-ikke-gagne-verden-på-noen-annen-måte-enn-ved-å-være-et-godt-menneske
Noen vil bare være en del av det hele. Nyttig, om enn unnselig. Ikke alle trenger hele verden. Jeg ville bare være i fred. -Være seg selv
noen-vil-bare-være-del-av-det-hele-nyttig-om-enn-unnselig-ikke-alle-trenger-hele-verden-jeg-ville-bare-være-i-fred
Vi er så vant til å tenkt at verden, den er der ute. Men verden er jo her. I Oslo finner du hele verden trykket sammen. -Oslo
vi-er-så-vant-til-å-tenkt-at-verden-den-er-der-ute-men-verden-er-jo-her-i-oslo-finner-du-hele-verden-trykket-sammen
Å gifte seg, stifte familie, ta imot barna som kommer, sørge for dem i denne usikre verden og kanskje til og med lede dem litt, er etter min mening det største som overhodet kan lykkes for et menneske. -Franz Kafka
Å-gifte-seg-stifte-familie-ta-imot-barna-som-kommer-sørge-for-dem-i-denne-usikre-verden-og-kanskje-til-og-med-lede-dem-litt-er-etter-min-mening-det
Et menneske som må skjule sin opprinnelse er bare et halvt menneske. Jeg er i ferd med å bli hel. Nå mangler jeg bare vingene. Og det må et menneske ha. Vi må kunne fly. -Identitet
et-menneske-som-må-skjule-opprinnelse-er-bare-et-halvt-menneske-jeg-er-i-ferd-med-å-bli-hel-nå-mangler-jeg-bare-vingene-og-det-må-et-menneske
Betro deg aldri til et menneske, for et menneske kan ikke forstå et annet menneske. -Amalie Skram
betro-deg-aldri-til-et-menneske-for-et-menneske-kan-ikke-forstå-et-annet-menneske