For mens navnet når mennesket lever, refererer til kroppen, hvor den oppholder seg, hva den gjør, skiller navnet lag fra kroppen når den dør, og blir værende igjen hos de levende, som med navnet alltid mener den han var, aldri den han er nå, en kropp som ligger og råtner et sted.


for-mens-navnet-når-mennesket-lever-refererer-til-kroppen-hvor-den-oppholder-seg-hva-den-gjør-skiller-navnet-lag-fra-kroppen-når-den-dør-og-blir
navnformensnavnetnårmennesketleverrefererertilkroppenhvordenoppholderseghvagjørskillerlagfrakroppendørogblirværendeigjenhoslevendesommedalltidmenerhanvaraldrierkroppliggerråtneretstedmens navnetnavnet nårnår mennesketmennesket leverrefererer tiltil kroppenden oppholderoppholder seghva denden gjørskiller navnetnavnet laglag frafra kroppenkroppen nårnår denden dørog blirblir værendeværende igjenigjen hoshos dede levendesom medmed navnetnavnet alltidalltid menermener denden hanhan varaldri denden hanhan erer nåen kroppkropp somsom liggerligger ogog råtnerråtner etet stedfor mens navnetmens navnet nårnavnet når mennesketnår mennesket leverrefererer til kroppenhvor den oppholderden oppholder seghva den gjørskiller navnet lagnavnet lag fralag fra kroppenfra kroppen nårkroppen når dennår den dørog blir værendeblir værende igjenværende igjen hosigjen hos dehos de levendesom med navnetmed navnet alltidnavnet alltid meneralltid mener denmener den handen han varaldri den handen han erhan er nåen kropp somkropp som liggersom ligger ogligger og råtnerog råtner etråtner et sted

Den som ikke griper lykken mens han har den, han har heller ikke rett til å beklage seg når den vender ham ryggen. -Lykke
den-som-ikke-griper-lykken-mens-han-har-den-han-har-heller-ikke-rett-til-å-beklage-seg-når-den-vender-ham-ryggen
Men navnet Lillegull lyder jeg ikke lenger. Det navnet fikk jeg i vuggegave fordi jeg hadde gulsott ved fødselen. Ikke før jeg giftet meg, ble jeg kvitt Lillegull-navnet. -Navn
men-navnet-lillegull-lyder-jeg-ikke-lenger-det-navnet-fikk-jeg-i-vuggegave-fordi-jeg-hadde-gulsott-ved-fødselen-ikke-før-jeg-giftet-meg-ble-jeg
Hva er et navn? Den blomst vi kaller rose vil dufte deilig, navnet uansett. -William Shakespeare
hva-er-et-navn-den-blomst-vi-kaller-rose-vil-dufte-deilig-navnet-uansett
Hvor mange ganger hadde hun ikke danset med hendene om den ryggen og ønsket hett at den harde kroppen beveget seg opp og ned oppå henne? -Dans
hvor-mange-ganger-hadde-hun-ikke-danset-med-hendene-om-den-ryggen-og-ønsket-hett-at-den-harde-kroppen-beveget-seg-opp-og-ned-oppå-henne
Den ekte nordmann i Syden er liten når han står opp, men bevares hvor stor han er når han legger seg ... -Kjell Arild Pollestad
den-ekte-nordmann-i-syden-er-liten-når-han-står-opp-men-bevares-hvor-stor-han-er-når-han-legger-seg