For intet er så hårdt og vilt at ikke det flyktig kan forvandles av musikk.


for-intet-er-så-hårdt-og-vilt-at-ikke-det-flyktig-kan-forvandles-av-musikk
william shakespeareforinteterhårdtogviltatikkedetflyktigkanforvandlesavmusikkintet erer såså hårdthårdt ogog viltvilt atat ikkeikke detdet flyktigflyktig kankan forvandlesforvandles avav musikkfor intet erintet er såer så hårdtså hårdt oghårdt og viltog vilt atvilt at ikkeat ikke detikke det flyktigdet flyktig kanflyktig kan forvandleskan forvandles avforvandles av musikkfor intet er såintet er så hårdter så hårdt også hårdt og vilthårdt og vilt atog vilt at ikkevilt at ikke detat ikke det flyktigikke det flyktig kandet flyktig kan forvandlesflyktig kan forvandles avkan forvandles av musikkfor intet er så hårdtintet er så hårdt oger så hårdt og viltså hårdt og vilt athårdt og vilt at ikkeog vilt at ikke detvilt at ikke det flyktigat ikke det flyktig kanikke det flyktig kan forvandlesdet flyktig kan forvandles avflyktig kan forvandles av musikk

Det kan sies mye om ny musikk. Det lar seg sikkert hevde at den er ny, men om den også er musikk, kan være mer tvilsomt. -Charles B. Middelthon
det-kan-sies-mye-om-ny-musikk-det-lar-seg-sikkert-hevde-at-den-er-ny-men-om-den-også-er-musikk-kan-være-mer-tvilsomt
Den som ikke reagerer på musikk, den som er uten musikk i sin sjel, det mennesket er ikke til å stole på. -Henry Miller
den-som-ikke-reagerer-på-musikk-den-som-er-uten-musikk-i-sjel-det-mennesket-er-ikke-til-å-stole-på
Gi mæ musikk midt i magen Gi mæ det en to tre fir’ ganga om dagen Du og æ og alle, åh, vi tenne på musikk -Halvdan Sivertsen
gi-mæ-musikk-midt-i-magen-gi-mæ-det-to-tre-fir-ganga-om-dagen-du-og-æ-og-alle-åh-vi-tenne-på-musikk
Intet problem er så stort og vanskelig at man ikke kan løpe fra det! -Charles M. Schulz
intet-problem-er-så-stort-og-vanskelig-at-man-ikke-kan-løpe-fra-det