For hvor mye ensomhet kan et enkelt menneske løfte? Aldri mer enn sin egen vekt.


for-hvor-mye-ensomhet-kan-et-enkelt-menneske-løfte-aldri-mer-enn-egen-vekt
ensomhetforhvormyeensomhetkanetenkeltmenneskeløftealdrimerennegenvektmye ensomhetensomhet kankan etet enkeltenkelt menneskemenneske løftealdri mermer ennenn sinsin egenegen vektfor hvor myehvor mye ensomhetmye ensomhet kanensomhet kan etkan et enkeltet enkelt menneskeenkelt menneske løftealdri mer ennmer enn sinenn sin egensin egen vektfor hvor mye ensomhethvor mye ensomhet kanmye ensomhet kan etensomhet kan et enkeltkan et enkelt menneskeet enkelt menneske løftealdri mer enn sinmer enn sin egenenn sin egen vektfor hvor mye ensomhet kanhvor mye ensomhet kan etmye ensomhet kan et enkeltensomhet kan et enkelt menneskekan et enkelt menneske løftealdri mer enn sin egenmer enn sin egen vekt

Spis aldri mer ved et måltid enn du klarer å løfte. -Miss Piggy
spis-aldri-mer-ved-et-måltid-enn-du-klarer-å-løfte
Vårt ytre liv går hen i ensomhet, hvor vi er hjemsøkt av andres masker. Vårt indre liv går hen i ensomhet, hvor vi er hjemsøkt av vår egen maske. -Eugene O'Neill
vårt-ytre-liv-går-hen-i-ensomhet-hvor-vi-er-hjemsøkt-av-andres-masker-vårt-indre-liv-går-hen-i-ensomhet-hvor-vi-er-hjemsøkt-av-vår-egen-maske
Min egen mistanke er den, at universet ikke bare er mer underlig enn vi tenker oss, men mer underlig enn vi kan tenke oss. -Universet
min-egen-mistanke-er-den-at-universet-ikke-bare-er-mer-underlig-enn-vi-tenker-oss-men-mer-underlig-enn-vi-kan-tenke-oss
Jeg har tillit til min egen underbevissthet, og stoler mer på den enn på hvor klok jeg er. -Herbjørg Wassmo
jeg-har-tillit-til-min-egen-underbevissthet-og-stoler-mer-på-den-enn-på-hvor-klok-jeg-er
For verden er du kanskje bare et enkelt menneske ... men for et menneske kan du være hele verden. -Ukjent
for-verden-er-du-kanskje-bare-et-enkelt-menneske-men-for-et-menneske-kan-du-være-hele-verden
Det eneste som gjør et sted mer attraktivt for meg enn et annet, er hvor mye hjerte jeg finner der. -Hjerte
det-eneste-som-gjør-et-sted-mer-attraktivt-for-meg-enn-et-annet-er-hvor-mye-hjerte-jeg-finner-der