For hver gang et menneske tar et skritt opp mot lyset, skjer noe uhørt stort. Nye stjerner blir tent. Hjelpestjerner. Det blir lettere å ta skrittet neste gang.


for-hver-gang-et-menneske-tar-et-skritt-opp-mot-lyset-skjer-noe-uhørt-stort-nye-stjerner-blir-tent-hjelpestjerner-det-blir-lettere-å-ta-skrittet
skrittforhvergangetmennesketarskrittoppmotlysetskjernoeuhørtstortnyestjernerblirtenthjelpestjernerdetletteretaskrittetnesteganghver ganggang etet menneskemenneske tartar etet skrittskritt oppopp motmot lysetskjer noenoe uhørtuhørt stortnye stjernerstjerner blirblir tentdet blirblir letterelettere åå tata skrittetskrittet nesteneste gangfor hver ganghver gang etgang et menneskeet menneske tarmenneske tar ettar et skrittet skritt oppskritt opp motopp mot lysetskjer noe uhørtnoe uhørt stortnye stjerner blirstjerner blir tentdet blir lettereblir lettere ålettere å taå ta skrittetta skrittet nesteskrittet neste gang

Nederlagene skal opp i lyset, ikke graves ned. Det er på den måten man blir menneske. -Aksel Sandemose
nederlagene-skal-opp-i-lyset-ikke-graves-ned-det-er-på-den-måten-man-blir-menneske
For hver gåte vi løser, springer det frem nye. En gang var atomet noe vi drømte om. Nå drømmer vi om verden bak atomet. -Rolf Jacobsen
for-hver-gåte-vi-lø-springer-det-frem-nye-en-gang-var-atomet-noe-vi-drømte-om-nå-drømmer-vi-om-verden-bak-atomet
Hver gang VG ringer, får jeg vondt i magen og blir kvalm. -Egil Olsen
hver-gang-vg-ringer-får-jeg-vondt-i-magen-og-blir-kvalm
Barn er uforutsigbare. Du vet aldri hvilke selvmotsigelser de tar deg for neste gang. -Barn
barn-er-uforutsigbare-du-vet-aldri-hvilke-selvmotsigelser-tar-deg-for-neste-gang
Hvis du ikke bestemmer deg for neste skritt, blir du stående hele livet på ett ben. -Skritt
hvis-du-ikke-bestemmer-deg-for-neste-skritt-blir-du-stående-hele-livet-på-ett-ben