For hvem grublet lenger over livets meningsløshet? Tenåringer. De var de eneste som var opptatt av de eksistensielle spørsmålene, som på grunn av det hadde fått noe puerilt og umodent ved seg og følgelig ble dobbelt umulig å beskjeftige seg med for et voksent menneske med anstendighetsfølelsen inntakt.


for-hvem-grublet-lenger-over-livets-meningsløshet-tenåringer-de-var-eneste-som-var-opptatt-av-eksistensielle-spørsmålene-som-på-grunn-av-det
tenåringforhvemgrubletlengeroverlivetsmeningsløshettenåringervarenestesomopptattaveksistensiellespørsmålenegrunndethaddefåttnoepueriltogumodentvedsegfølgeligbledobbeltumuligbeskjeftigemedforetvoksentmenneskeanstendighetsfølelseninntakthvem grubletgrublet lengerlenger overover livetslivets meningsløshetde varvar dede enesteeneste somsom varvar opptattopptatt avav dede eksistensielleeksistensielle spørsmålenesom påpå grunngrunn avav detdet haddehadde fåttfått noenoe pueriltpuerilt ogog umodentumodent vedved segseg ogog følgeligfølgelig bleble dobbeltdobbelt umuligumulig åå beskjeftigebeskjeftige segseg medmed foret voksentvoksent menneskemenneske medmed anstendighetsfølelsenanstendighetsfølelsen inntaktfor hvem grublethvem grublet lengergrublet lenger overlenger over livetsover livets meningsløshetde var devar de enestede eneste someneste som varsom var opptattvar opptatt avopptatt av deav de eksistensiellede eksistensielle spørsmålenesom på grunnpå grunn avgrunn av detav det haddedet hadde fåtthadde fått noefått noe pueriltnoe puerilt ogpuerilt og umodentog umodent vedumodent ved segved seg ogseg og følgeligog følgelig blefølgelig ble dobbeltble dobbelt umuligdobbelt umulig åumulig å beskjeftigeå beskjeftige segbeskjeftige seg medseg med formed for etfor et voksentet voksent menneskevoksent menneske medmenneske med anstendighetsfølelsenmed anstendighetsfølelsen inntakt

Som alle vakre kvinner som ustanselig er blitt hyllet for sin skjønnhet, regnet hun med, uten kynisme, at denne skjønnhet var den eneste årsak til at man i det hele tatt festet seg ved henne. -Thornton Wilder
som-alle-vakre-kvinner-som-ustanselig-er-blitt-hyllet-for-skjønnhet-regnet-hun-med-uten-kynisme-at-denne-skjønnhet-var-den-eneste-årsak-til-at-man
Forresten var det penger og bare penger som livet dreiet seg om, som alle frivillige rangerte seg etter, den eneste atkomst og berettigelse til å åpne sin munn med en selvstedig mening. -Penger og økonomi
forresten-var-det-penger-og-bare-penger-som-livet-dreiet-seg-om-som-alle-frivillige-rangerte-seg-etter-den-eneste-atkomst-og-berettigelse-til-å-åpne
Jeg lot som jeg var veldig sliten på sisterunden. Russeren som lå i ryggen min, bet på med en gang og gikk fram og dro. Det var perfekt. Jeg burde fått en pris for skuespillet. -Ski
jeg-lot-som-jeg-var-veldig-sliten-på-sisterunden-russeren-som-lå-i-ryggen-min-bet-på-med-gang-og-gikk-fram-og-dro-det-var-perfekt-jeg-burde
En kjendis er et menneske som ikke lenger står i dialog med de andres bilde av ham, men et menneske som er blitt de andres bilde av seg selv - i ham. -Stein Mehren
en-kjendis-er-et-menneske-som-ikke-lenger-står-i-dialog-med-andres-bilde-av-ham-men-et-menneske-som-er-blitt-andres-bilde-av-seg-selv-i-ham