For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett.


for-han-lar-sol-gå-opp-over-onde-og-gode-og-lar-det-regne-over-dem-som-gjør-rett-og-dem-som-gjør-urett
bibelenforhanlarsoloppoverondeoggodedetregnedemsomgjørretturetthan larlar sinsin solsol gågå oppopp overover ondeonde ogog godegode ogog larlar detdet regneregne overover demdem somsom gjørgjør rettrett ogog demdem somsom gjørgjør urettfor han larhan lar sinlar sin solsin sol gåsol gå oppgå opp overopp over ondeover onde ogonde og godeog gode oggode og larog lar detlar det regnedet regne overregne over demover dem somdem som gjørsom gjør rettgjør rett ogrett og demog dem somdem som gjørsom gjør urettfor han lar sinhan lar sin sollar sin sol gåsin sol gå oppsol gå opp overgå opp over ondeopp over onde ogover onde og godeonde og gode ogog gode og largode og lar detog lar det regnelar det regne overdet regne over demregne over dem somover dem som gjørdem som gjør rettsom gjør rett oggjør rett og demrett og dem somog dem som gjørdem som gjør urettfor han lar sin solhan lar sin sol gålar sin sol gå oppsin sol gå opp oversol gå opp over ondegå opp over onde ogopp over onde og godeover onde og gode ogonde og gode og larog gode og lar detgode og lar det regneog lar det regne overlar det regne over demdet regne over dem somregne over dem som gjørover dem som gjør rettdem som gjør rett ogsom gjør rett og demgjør rett og dem somrett og dem som gjørog dem som gjør urett

En liten mann tror at små gode gjerninger er betydningsløse, og gjør dem ikke - og at små onde gjerninger ikke skader, og gjør dem. -Konfucius
en-liten-mann-tror-at-små-gode-gjerninger-er-betydningsløse-og-gjør-dem-ikke-og-at-små-onde-gjerninger-ikke-skader-og-gjør-dem
Enten lar du ditt liv glippe bort ved ikke å gjøre de tingene du gjerne vil gjøre, eller så kommer du deg opp og gjør dem. -Roger von Oech
enten-lar-du-ditt-liv-glippe-bort-ved-ikke-å-gjøre-tingene-du-gjerne-vil-gjøre-eller-så-kommer-du-deg-opp-og-gjør-dem
For tingene er ikke gode eller onde i seg selv; de blir hva vår tanke gjør dem til. -William Shakespeare
for-tingene-er-ikke-gode-eller-onde-i-seg-selv-blir-hva-vår-tanke-gjør-dem-til
Vi har ansatt noen komplette idioter som ikke er gode i jobbene sine. Nå lar vi noen av dem gå. -Thomas Joseph Fussell
vi-har-ansatt-noen-komplette-idioter-som-ikke-er-gode-i-jobbene-sine-nå-lar-vi-noen-av-dem-gå
Mål det som lar seg måle, og gjør resten målbart. -Mål
mål-det-som-lar-seg-måle-og-gjør-resten-målbart
Kvinner er som melk: Når man lar dem stå, blir de sure. -Kvinner
kvinner-er-som-melk-når-man-lar-dem-stå-blir-sure