For øyeblikket dreier alle mine anstrengelser seg om én ting: å overvinne kjedsomheten. Det er det eneste jeg tenker på dag og natt. Er det en umulig oppgave hvis man setter alt inn på det? Du forstår, jeg vil se hva som finnes på den andre siden av kjedsomheten.


for-øyeblikket-dreier-alle-mine-anstrengelser-seg-om-én-ting-å-overvinne-kjedsomheten-det-er-det-eneste-jeg-tenker-på-dag-og-natt-er-det-umulig
kjedsomhetforøyeblikketdreierallemineanstrengelsersegoméntingovervinnekjedsomhetendeterdetenestejegtenkerdagognatterumuligoppgavehvismansetteraltinndetduforstårvilsehvasomfinnesdenandresidenavøyeblikket dreierdreier allealle minemine anstrengelseranstrengelser segseg omom énén tingå overvinneovervinne kjedsomhetendet erer detdet enesteeneste jegjeg tenkertenker påpå dagdag ogog natter detdet enen umuligumulig oppgaveoppgave hvishvis manman settersetter altalt inninn påpå detdu forstårjeg vilvil sese hvahva somsom finnesfinnes påpå denandre sidensiden avav kjedsomhetenfor øyeblikket dreierøyeblikket dreier alledreier alle minealle mine anstrengelsermine anstrengelser seganstrengelser seg omseg om énom én tingå overvinne kjedsomhetendet er deter det enestedet eneste jegeneste jeg tenkerjeg tenker påtenker på dagpå dag ogdag og natter det endet en umuligen umulig oppgaveumulig oppgave hvisoppgave hvis manhvis man setterman setter altsetter alt innalt inn påinn på detjeg vil sevil se hvase hva somhva som finnessom finnes påfinnes på denpå den andreden andre sidenandre siden avsiden av kjedsomheten

Jeg tenker på alle de idiotene som sitter og kysser hverandre, og jeg sier til meg selv at det er da andre ting å foreta seg her i livet. -Guy de Maupassant
jeg-tenker-på-alle-idiotene-som-sitter-og-kysser-hverandre-og-jeg-sier-til-meg-selv-at-det-er-da-andre-ting-å-foreta-seg-her-i-livet
Jeg må arbeide hvis jeg skal bære livet. Alle mine levedager, så lenge jeg kan minnes, har jeg arbeidet, og det har vært min beste og eneste glede. -Henrik Ibsen
jeg-må-arbeide-hvis-jeg-skal-bære-livet-alle-mine-levedager-så-lenge-jeg-kan-minnes-har-jeg-arbeidet-og-det-har-vært-min-beste-og-eneste-glede
Magi vil si kunsten å gjøre hva naturen ikke kan, altså en umulig ting. Derfor har man også trodd på den til alle tider. -Voltaire
magi-vil-kunsten-å-gjøre-hva-naturen-ikke-kan-altså-umulig-ting-derfor-har-man-også-trodd-på-den-til-alle-tider
Det fins perioder hvor jeg kjenner at jeg er forsynt, at jeg er mett, at det holder. Og når man er mett, setter man seg ikke til bords og spiser. Da går man ifra bordet. Det tror jeg er viktig. -Medgang og motgang
det-fins-perioder-hvor-jeg-kjenner-at-jeg-er-forsynt-at-jeg-er-mett-at-det-holder-og-når-man-er-mett-setter-man-seg-ikke-til-bords-og-spiser-da
Jeg er politimester Bastian og er en vennlig mann, for det syns jeg man skal være hvis man kan. Og jeg går omkring og passer på at alle har det bra, for det synes jeg at alle skulle ha. -Politi
jeg-er-politimester-bastian-og-er-vennlig-mann-for-det-syns-jeg-man-skal-være-hvis-man-kan-og-jeg-går-omkring-og-passer-på-at-alle-har-det-bra