For å komme seg frem i verden er det ikke avgjørende hva man er, men hva man klarer å innbille sine medmennesker at man er.


for-å-komme-seg-frem-i-verden-er-det-ikke-avgjørende-hva-man-er-men-hva-man-klarer-å-innbille-sine-medmennesker-at-man-er
suksessforkommesegfremverdenerdetikkeavgjørendehvamanermenklarerinnbillesinemedmenneskeraterå kommekomme segseg fremfrem ii verdenverden erer detdet ikkeikke avgjørendeavgjørende hvahva manman ermen hvahva manman klarerklarer åå innbilleinnbille sinesine medmenneskermedmennesker atat manman erfor å kommeå komme segkomme seg fremseg frem ifrem i verdeni verden erverden er deter det ikkedet ikke avgjørendeikke avgjørende hvaavgjørende hva manhva man ermen hva manhva man klarerman klarer åklarer å innbilleå innbille sineinnbille sine medmenneskersine medmennesker atmedmennesker at manat man erfor å komme segå komme seg fremkomme seg frem iseg frem i verdenfrem i verden eri verden er detverden er det ikkeer det ikke avgjørendedet ikke avgjørende hvaikke avgjørende hva manavgjørende hva man ermen hva man klarerhva man klarer åman klarer å innbilleklarer å innbille sineå innbille sine medmenneskerinnbille sine medmennesker atsine medmennesker at manmedmennesker at man erfor å komme seg fremå komme seg frem ikomme seg frem i verdenseg frem i verden erfrem i verden er deti verden er det ikkeverden er det ikke avgjørendeer det ikke avgjørende hvadet ikke avgjørende hva manikke avgjørende hva man ermen hva man klarer åhva man klarer å innbilleman klarer å innbille sineklarer å innbille sine medmenneskerå innbille sine medmennesker atinnbille sine medmennesker at mansine medmennesker at man er

Man behøver dog virkelig ikke å gjøre alle og enhver regnskap for hva man leser, og hva man tenker innenfor sine fire vegger. -Henrik Ibsen
man-behøver-dog-virkelig-ikke-å-gjøre-alle-og-enhver-regnskap-for-hva-man-leser-og-hva-man-tenker-innenfor-sine-fire-vegger
Man vet hva man har, men ikke hva man får. -Fremtid
man-vet-hva-man-har-men-ikke-hva-man-får
Man kan være herre over hva man gjør, men aldri over hva man føler. -Gustave Flaubert
man-kan-være-herre-over-hva-man-gjør-men-aldri-over-hva-man-føler
Det kommer altså ikke an på hva man gjør, men hvordan man gjør det og hva man kaller det. -John Steinbeck
det-kommer-altså-ikke-an-på-hva-man-gjør-men-hvordan-man-gjør-det-og-hva-man-kaller-det
Hva er så spesielt med ironi? Den innebærer jo at man sier det motsatte av hva man mener, men det gjør vi jo alle hver dag - fra morgen til kveld. -Frejlif Olsen
hva-er-så-spesielt-med-ironi-den-innebærer-jo-at-man-sier-det-motsatte-av-hva-man-mener-men-det-gjør-vi-jo-alle-hver-dag-fra-morgen-til-kveld
Pussig at man alltid sier hva man tenker når man ikke tenker på hva man sier. -Torvald Gahlin
pussig-at-man-alltid-sier-hva-man-tenker-når-man-ikke-tenker-på-hva-man-sier