For å bli et godt menneske, bli deg selv. Å være deg selv vil være mer spennende enn alt du hittil har drevet med. Døm mildere og slip kantene som skaper avstand til alt omkring deg. Gi andre frihet til å være seg selv.


for-å-bli-et-godt-menneske-bli-deg-selv-Å-være-deg-selv-vil-være-mer-spennende-enn-alt-du-hittil-har-drevet-med-døm-mildere-og-slip-kantene-som
være seg selvforblietgodtmenneskedegselvværeselvvilmerspennendeennaltduhittilhardrevetmeddømmildereogslipkantenesomskaperavstandtilomkringdeggiandrefrihetsegå blibli etet godtgodt menneskebli degdeg selvÅ værevære degdeg selvselv vilvil værevære mermer spennendespennende ennenn altalt dudu hittilhittil harhar drevetdrevet meddøm milderemildere ogog slipslip kantenekantene somsom skaperskaper avstandtil altalt omkringomkring degandre frihetfrihet tiltil åå værevære segseg selvfor å bliå bli etbli et godtet godt menneskebli deg selvÅ være degvære deg selvdeg selv vilselv vil værevil være mervære mer spennendemer spennende ennspennende enn altenn alt dualt du hittildu hittil harhittil har drevethar drevet meddøm mildere ogmildere og slipog slip kanteneslip kantene somkantene som skapersom skaper avstandskaper avstand tilavstand til alttil alt omkringalt omkring deggi andre frihetandre frihet tilfrihet til åtil å væreå være segvære seg selv

Kanskje har du hørt det sagt på utallige vis denne lave tanken til altfor høy pris Kan du ikke være sånn som oss Vi kjenner deg bedre enn deg selv Vil deg godt og bare vel Vær sånn som oss -Være seg selv
kanskje-har-du-hørt-det-sagt-på-utallige-vis-denne-lave-tanken-til-altfor-høy-pris-kan-du-ikke-være-sånn-som-oss-vi-kjenner-deg-bedre-enn-deg
Alt er mulig, det er opp til deg selv. Hvis du er villig til å prøve å ta litt sjanser og prøver å utfordre deg selv litt, så er alt mulig. -Harald Rønneberg
alt-er-mulig-det-er-opp-til-deg-selv-hvis-du-er-villig-til-å-prøve-å-ta-litt-sjanser-og-prøver-å-utfordre-deg-selv-litt-så-er-alt-mulig
Hester skiller ikke kongelige fra andre, vet du, de lar deg være deg selv. -Märtha Louise
hester-skiller-ikke-kongelige-fra-andre-vet-du-lar-deg-være-deg-selv
Kaos er å avvise alt du har lært, kaos er å være deg selv. -Kaos
kaos-er-å-avvise-alt-du-har-lært-kaos-er-å-være-deg-selv