Folk vil ikke ha ny musikk; det første kravet de har til en komponist, er at han er død.


folk-vil-ikke-ny-musikk-det-første-kravet-har-til-komponist-er-at-han-er-død
musikkfolkvilikkenymusikkdetførstekravethartilkomponisterathandødfolk vilvil ikkeikke haha nyny musikkdet førsteførste kravetkravet dede harhar tiltil enen komponister atat hanhan erer dødfolk vil ikkevil ikke haikke ha nyha ny musikkdet første kravetførste kravet dekravet de harde har tilhar til entil en komponister at hanat han erhan er dødfolk vil ikke havil ikke ha nyikke ha ny musikkdet første kravet deførste kravet de harkravet de har tilde har til enhar til en komponister at han erat han er dødfolk vil ikke ha nyvil ikke ha ny musikkdet første kravet de harførste kravet de har tilkravet de har til ende har til en komponister at han er død

Journalistikk består stort sett i å fortelle at «Lord Jones er død» til folk som ikke engang ante at han fantes. -Journalist
journalistikk-består-stort-sett-i-å-fortelle-at-lord-jones-er-død-til-folk-som-ikke-engang-at-han-fantes
FRP-politikere er jo veldig gode til å skjule ting. Øystein Hedstrøm har jo holdt det skjult for det norske folk i flere år at han ikke har hår på hodet! -Politiker
frp-politikere-er-jo-veldig-gode-til-å-skjule-ting-Øystein-hedstrøm-har-jo-holdt-det-skjult-for-det-norske-folk-i-flere-år-at-han-ikke-har-hår
Ledende menn kan jeg ikke utstå for min død; - jeg har fått nok av den slags folk i mine dager. -Henrik Ibsen
ledende-menn-kan-jeg-ikke-utstå-for-min-død-jeg-har-fått-nok-av-den-slags-folk-i-mine-dager
Hvis man spiller god musikk, hører folk ikke etter, og hvis man spiller dårlig musikk, snakker de ikke. -Oscar Wilde
hvis-man-spiller-god-musikk-hører-folk-ikke-etter-og-hvis-man-spiller-dårlig-musikk-snakker-ikke
Den beste sjefen er han som har vett nok til å velge dyktige menn til å gjøre det han vil ha gjort, og selvbeherskelse nok til å la være å blande seg opp i arbeidet når de gjør det. -Theodore Roosevelt
den-beste-sjefen-er-han-som-har-vett-nok-til-å-velge-dyktige-menn-til-å-gjøre-det-han-vil-gjort-og-selvbeherskelse-nok-til-å-være-å-blande-seg