Folk tar feil når de sier at opera ikke lenger er hva det var. Det er hva det var. Det er nettopp det som er feilen.


folk-tar-feil-når-sier-at-opera-ikke-lenger-er-hva-det-var-det-er-hva-det-var-det-er-nettopp-det-som-er-feilen
operafolktarfeilnårsieratoperaikkelengererhvadetvardetnettoppsomfeilenfolk tartar feilfeil nårnår dede siersier atat operaopera ikkeikke lengerlenger erer hvahva detdet vardet erer hvahva detdet vardet erer nettoppnettopp detdet somsom erer feilenfolk tar feiltar feil nårfeil når denår de sierde sier atsier at operaat opera ikkeopera ikke lengerikke lenger erlenger er hvaer hva dethva det vardet er hvaer hva dethva det vardet er nettopper nettopp detnettopp det somdet som ersom er feilenfolk tar feil nårtar feil når defeil når de siernår de sier atde sier at operasier at opera ikkeat opera ikke lengeropera ikke lenger erikke lenger er hvalenger er hva deter hva det vardet er hva deter hva det vardet er nettopp deter nettopp det somnettopp det som erdet som er feilenfolk tar feil når detar feil når de sierfeil når de sier atnår de sier at operade sier at opera ikkesier at opera ikke lengerat opera ikke lenger eropera ikke lenger er hvaikke lenger er hva detlenger er hva det vardet er hva det vardet er nettopp det somer nettopp det som ernettopp det som er feilen

Det var slett ikke meningen å være morsom - men det var nettopp det morsomme ved det! -Storm P
det-var-slett-ikke-meningen-å-være-morsom-men-det-var-nettopp-det-morsomme-ved-det
Verden er ikke som den var. Nå tar det for eksempel lenger tid å leve. -Verden
verden-er-ikke-som-den-var-nå-tar-det-for-eksempel-lenger-tid-å-leve
På to tidspunkter kan man aldri vite hva som kommer til å skje. Det ene er når en mann tar den første drinken. Det andre er når en kvinne tar den siste. -A. P. Herbert
på-to-tidspunkter-kan-man-aldri-vite-hva-som-kommer-til-å-skje-det-ene-er-når-mann-tar-den-første-drinken-det-andre-er-når-kvinne-tar-den