Folk som tror de vet alt, er veldig irriterende for oss som faktisk gjør det.


folk-som-tror-vet-alt-er-veldig-irriterende-for-oss-som-faktisk-gjør-det
ukjentfolksomtrorvetalterveldigirriterendeforossfaktiskgjørdetfolk somsom trorde vetvet alter veldigveldig irriterendeirriterende foross somsom faktiskfaktisk gjørgjør detfolk som trorsom tror detror de vetde vet alter veldig irriterendeveldig irriterende forirriterende for ossfor oss somoss som faktisksom faktisk gjørfaktisk gjør detfolk som tror desom tror de vettror de vet alter veldig irriterende forveldig irriterende for ossirriterende for oss somfor oss som faktiskoss som faktisk gjørsom faktisk gjør detfolk som tror de vetsom tror de vet alter veldig irriterende for ossveldig irriterende for oss somirriterende for oss som faktiskfor oss som faktisk gjøross som faktisk gjør det

Ingenting er mer irriterende enn folk som bare fortsetter å snakke når du avbryter. -Ukjent
ingenting-er-mer-irriterende-enn-folk-som-bare-fortsetter-å-snakke-når-du-avbryter
Her er faktisk kaldt nok, om vi ikke også menneskelig sett skal støte folk fra oss. -Politikk
her-er-faktisk-kaldt-nok-om-vi-ikke-også-menneskelig-sett-skal-støte-folk-fra-oss
Det finnes få som vet alt, men mange som vet alt bedre. -Johannes Hohlenberg
det-finnes-få-som-vet-alt-men-mange-som-vet-alt-bedre
De gamle tror alt, de middelaldrende tviler på alt, de unge vet alt. -Oscar Wilde
de-gamle-tror-alt-middelaldrende-tviler-på-alt-unge-vet-alt