Folk begynner å snakke om meg uten at jeg skal merke det. Det gjør meg litt usikker. Det føles nesten som om noen tar oksygenet fra meg.


folk-begynner-å-snakke-om-meg-uten-at-jeg-skal-merke-det-det-gjør-meg-litt-usikker-det-føles-nesten-som-om-noen-tar-oksygenet-fra-meg
kjendisfolkbegynnersnakkeommegutenatjegskalmerkedetdetgjørlittusikkerfølesnestensomnoentaroksygenetframegfolk begynnerbegynner åå snakkesnakke omom megmeg utenuten atat jegjeg skalskal merkemerke detdet gjørgjør megmeg littlitt usikkerdet følesføles nestennesten somsom omom noennoen tartar oksygenetoksygenet frafra megfolk begynner åbegynner å snakkeå snakke omsnakke om megom meg utenmeg uten atuten at jegat jeg skaljeg skal merkeskal merke detdet gjør meggjør meg littmeg litt usikkerdet føles nestenføles nesten somnesten som omsom om noenom noen tarnoen tar oksygenettar oksygenet fraoksygenet fra megfolk begynner å snakkebegynner å snakke omå snakke om megsnakke om meg utenom meg uten atmeg uten at jeguten at jeg skalat jeg skal merkejeg skal merke detdet gjør meg littgjør meg litt usikkerdet føles nesten somføles nesten som omnesten som om noensom om noen tarom noen tar oksygenetnoen tar oksygenet fratar oksygenet fra megfolk begynner å snakke ombegynner å snakke om megå snakke om meg utensnakke om meg uten atom meg uten at jegmeg uten at jeg skaluten at jeg skal merkeat jeg skal merke detdet gjør meg litt usikkerdet føles nesten som omføles nesten som om noennesten som om noen tarsom om noen tar oksygenetom noen tar oksygenet franoen tar oksygenet fra meg

For meg er livet tøft nok uten å ha noen som sparker meg fra innsiden. -Rita Rudner
for-meg-er-livet-tøft-nok-uten-å-noen-som-sparker-meg-fra-innsiden
Hold meg i hånden, søster. Vi går på en usikker vei, under de evige stjerner, famlende, du og jeg. Hjelp meg når foten gjør feiltrinn og ikke kan finne sin vei. -Dagny Tande Lid
hold-meg-i-hånden-søster-vi-går-på-usikker-vei-under-evige-stjerner-famlende-du-og-jeg-hjelp-meg-når-foten-gjør-feiltrinn-og-ikke-kan-finne
Jeg har tre typer venner: de som elsker meg, de som ikke legger merke til meg, og de ​​som avskyr meg. -Venn
jeg-har-tre-typer-venner-som-elsker-meg-som-ikke-legger-merke-til-meg-og-​​som-avskyr-meg
Jeg har lært meg small-talk. Jeg vet hvordan jeg skal snakke med mennesker. Jeg har lært meg å snakke om gardiner og hårfrisyrer. -Møte mellom mennesker
jeg-har-lært-meg-small-talk-jeg-vet-hvordan-jeg-skal-snakke-med-mennesker-jeg-har-lært-meg-å-snakke-om-gardiner-og-hårfrisyrer
Folk kaller meg
folk-kaller-meg-feminist-bare-fordi-jeg-gir-uttrykk-for-følelser-som-skiller-meg-fra-dørmatte-eller-et-ludder