Fjernsynet er en innretning som gjør at folk som ikke har noe å gjøre, kan betrakte folk som ikke kan gjøre noe.


fjernsynet-er-innretning-som-gjør-at-folk-som-ikke-har-noe-å-gjøre-kan-betrakte-folk-som-ikke-kan-gjøre-noe
fjernsynfjernsyneterinnretningsomgjøratfolkikkeharnoegjørekanbetraktegjørenoefjernsynet erer enen innretninginnretning somsom gjørgjør atat folkfolk somsom ikkeikke harhar noenoe åå gjørekan betraktebetrakte folkfolk somsom ikkeikke kankan gjøregjøre noefjernsynet er ener en innretningen innretning sominnretning som gjørsom gjør atgjør at folkat folk somfolk som ikkesom ikke harikke har noehar noe ånoe å gjørekan betrakte folkbetrakte folk somfolk som ikkesom ikke kanikke kan gjørekan gjøre noefjernsynet er en innretninger en innretning somen innretning som gjørinnretning som gjør atsom gjør at folkgjør at folk somat folk som ikkefolk som ikke harsom ikke har noeikke har noe åhar noe å gjørekan betrakte folk sombetrakte folk som ikkefolk som ikke kansom ikke kan gjøreikke kan gjøre noefjernsynet er en innretning somer en innretning som gjøren innretning som gjør atinnretning som gjør at folksom gjør at folk somgjør at folk som ikkeat folk som ikke harfolk som ikke har noesom ikke har noe åikke har noe å gjørekan betrakte folk som ikkebetrakte folk som ikke kanfolk som ikke kan gjøresom ikke kan gjøre noe

En konferanse er et møte mellom viktige mennesker som hver for seg ikke kan gjøre noe, men som sammen kan bestemme at ingenting skal gjøres. -Konferanse
en-konferanse-er-et-møte-mellom-viktige-mennesker-som-hver-for-seg-ikke-kan-gjøre-noe-men-som-sammen-kan-bestemme-at-ingenting-skal-gjøres
Dikt og sanger er ikke ting du kan gripe, det er noe som griper deg. Alt du kan gjøre, er å gå dit hvor de har en mulighet for å finne deg. -Poesi
dikt-og-sanger-er-ikke-ting-du-kan-gripe-det-er-noe-som-griper-deg-alt-du-kan-gjøre-er-å-gå-dit-hvor-har-mulighet-for-å-finne-deg
De som kan noe, gjør det, - men det som ikke kan noe, og som har det tilstrekkelig vondt av den grunn, skriver om det. -Skrive
de-som-kan-noe-gjør-det-men-det-som-ikke-kan-noe-og-som-har-det-tilstrekkelig-vondt-av-den-grunn-skriver-om-det
Det er to typer mennesker som ikke kommer særlig langt - de som ikke kan gjøre det de får beskjed om, og de som ikke kan gjøre noen annet. -Cyrus Curtis
det-er-to-typer-mennesker-som-ikke-kommer-særlig-langt-som-ikke-kan-gjøre-det-får-beskjed-om-og-som-ikke-kan-gjøre-noen-annet
Det er ingen vits i å bekymre seg for ting du ikke kan kontrollere, for du kan ikke gjøre noe med dem, og hvorfor bekymre seg for ting du har kontroll over? Aktiv bekymring gjør deg passiv. -Wayne Dyer
det-er-ingen-vits-i-å-bekymre-seg-for-ting-du-ikke-kan-kontrollere-for-du-kan-ikke-gjøre-noe-med-dem-og-hvorfor-bekymre-seg-for-ting-du-har-kontroll