... fars tanker gikk så mange omveier at de sjelden kom helt fram, de pleide å rote seg vekk i dårlig selskap.


fars-tanker-gikk-så-mange-omveier-at-sjelden-kom-helt-fram-pleide-å-rote-seg-vekk-i-dårlig-selskap
tankefarstankergikkmangeomveieratsjeldenkomheltframpleiderotesegvekkdårligselskapfarsfars tankertanker gikkgikk såså mangemange omveieromveier atat dede sjeldensjelden komkom helthelt framde pleidepleide åå roterote segseg vekkvekk ii dårligdårlig selskapfars tankerfars tanker gikktanker gikk sågikk så mangeså mange omveiermange omveier atomveier at deat de sjeldende sjelden komsjelden kom heltkom helt framde pleide åpleide å roteå rote segrote seg vekkseg vekk ivekk i dårligi dårlig selskapfars tanker gikkfars tanker gikk såtanker gikk så mangegikk så mange omveierså mange omveier atmange omveier at deomveier at de sjeldenat de sjelden komde sjelden kom heltsjelden kom helt framde pleide å rotepleide å rote segå rote seg vekkrote seg vekk iseg vekk i dårligvekk i dårlig selskapfars tanker gikk såfars tanker gikk så mangetanker gikk så mange omveiergikk så mange omveier atså mange omveier at demange omveier at de sjeldenomveier at de sjelden komat de sjelden kom heltde sjelden kom helt framde pleide å rote segpleide å rote seg vekkå rote seg vekk irote seg vekk i dårligseg vekk i dårlig selskap

Jeg gikk meg vill i meg selv og kom ikke fram. -Selvutvikling
jeg-gikk-meg-vill-i-meg-selv-og-kom-ikke-fram
I dag våkner jeg og har mange tanker. Helt sikkert mer enn fem. Det er et mas. -Tanke
i-dag-våkner-jeg-og-har-mange-tanker-helt-sikkert-mer-enn-fem-det-er-et-mas
Bedre ensom enn i dårlig selskap. -Ensomhet
bedre-ensom-enn-i-dårlig-selskap
I min Fars hus er det mange rom. -Himmelen
i-min-fars-hus-er-det-mange-rom
Gikk du før du fikk sagt ordet du kom for å si? -Ord
gikk-du-før-du-fikk-sagt-ordet-du-kom-for-å
Hvis du er ensom når du er alene, er du i dårlig selskap. -Jean-Paul Sartre
hvis-du-er-ensom-når-du-er-alene-er-du-i-dårlig-selskap