Fantasi er en svært viktig del av det menneskelige. Dessverre er det mange som holder fantasien tilbake fordi de synes det er flaut. Det er synd, for det gjør livet deres fattigere.


fantasi-er-svært-viktig-del-av-det-menneskelige-dessverre-er-det-mange-som-holder-fantasien-tilbake-fordi-synes-det-er-flaut-det-er-synd-for-det
arne næssfantasiersværtviktigdelavdetmenneskeligedessverremangesomholderfantasientilbakefordisynesflautdetsyndforgjørlivetderesfattigerefantasi erer enen sværtsvært viktigviktig deldel avav detdet menneskeligedessverre erer detdet mangemange somsom holderholder fantasienfantasien tilbaketilbake fordifordi dede synessynes detdet erer flautdet erer synddet gjørgjør livetlivet deresderes fattigerefantasi er ener en sværten svært viktigsvært viktig delviktig del avdel av detav det menneskeligedessverre er deter det mangedet mange sommange som holdersom holder fantasienholder fantasien tilbakefantasien tilbake forditilbake fordi defordi de synesde synes detsynes det erdet er flautdet er syndfor det gjørdet gjør livetgjør livet dereslivet deres fattigere

Nesten alt du gjør, vil vise seg å være uvesentlig, men det er svært viktig at du gjør det. -Mahatma Gandhi
nesten-alt-du-gjør-vil-vise-seg-å-være-uvesentlig-men-det-er-svært-viktig-at-du-gjør-det
Det er utrolig mange muligheter i et eventyr, og fordi det er et eventyr, kan altså alt gå an. Det er bare vår egen fantasi som setter grenser. Akkurat som i vikeligheten. -Gudrun Vinsrygg
det-er-utrolig-mange-muligheter-i-et-eventyr-og-fordi-det-er-et-eventyr-kan-altså-alt-gå-an-det-er-bare-vår-egen-fantasi-som-setter-grenser
Det er svært viktig i livet at man passer på når ens stikkord kommer. -Livet
det-er-svært-viktig-i-livet-at-man-passer-på-når-ens-stikkord-kommer
Eskimoene har femtito ord for snø fordi det er viktig for dem. Det burde være like mange for kjærlighet. -Kjærlighet
eskimoene-har-femtito-ord-for-snø-fordi-det-er-viktig-for-dem-det-burde-være-like-mange-for-kjærlighet