Før noen innrømmer at krigen finnes kan den ikke tapes og ikke vinnes


før-noen-innrømmer-at-krigen-finnes-kan-den-ikke-tapes-og-ikke-vinnes
anne grete preusførnoeninnrømmeratkrigenfinneskandenikketapesogvinnesfør noennoen innrømmerinnrømmer atat krigenkrigen finnesfinnes kankan denden ikkeikke tapestapes ogog ikkeikke vinnesfør noen innrømmernoen innrømmer atinnrømmer at krigenat krigen finneskrigen finnes kanfinnes kan denkan den ikkeden ikke tapesikke tapes ogtapes og ikkeog ikke vinnesfør noen innrømmer atnoen innrømmer at krigeninnrømmer at krigen finnesat krigen finnes kankrigen finnes kan denfinnes kan den ikkekan den ikke tapesden ikke tapes ogikke tapes og ikketapes og ikke vinnesfør noen innrømmer at krigennoen innrømmer at krigen finnesinnrømmer at krigen finnes kanat krigen finnes kan denkrigen finnes kan den ikkefinnes kan den ikke tapeskan den ikke tapes ogden ikke tapes og ikkeikke tapes og ikke vinnes

En venn kan vinnes og tapes, men en gammel venn kan ikke vinnes, og naturen har ordnet det slik at han heller ikke så lett kan tapes. -Venn
en-venn-kan-vinnes-og-tapes-men-gammel-venn-kan-ikke-vinnes-og-naturen-har-ordnet-det-slik-at-han-heller-ikke-så-lett-kan-tapes
Vi innrømmer de små feilene våre bare for å bevise at vi ikke har noen større. -François de La Rochefoucauld
vi-innrømmer-små-feilene-våre-bare-for-å-bevise-at-vi-ikke-har-noen-større
Man skal ikke hvile på sine laurbær så lenge de kan vinnes. -Dovenskap
man-skal-ikke-hvile-på-sine-laurbær-så-lenge-kan-vinnes
Det er ikke det hinder du ikke kan overkomme, den utfordring du ikke kan møte, den frykt du ikke kan overvinne, uansett hvor umulig det noen ganger kan se ut. -Utfordring
det-er-ikke-det-hinder-du-ikke-kan-overkomme-den-utfordring-du-ikke-kan-møte-den-frykt-du-ikke-kan-overvinne-uansett-hvor-umulig-det-noen-ganger-kan
Det finnes ingen sykdommer som ikke kan helbredes. Det finnes bare sykdommer som det ennå ikke er funnet noen kur for. -Sykdom
det-finnes-ingen-sykdommer-som-ikke-kan-helbredes-det-finnes-bare-sykdommer-som-det-ennå-ikke-er-funnet-noen-kur-for