Før i tiden kunne en kvinne huske sitt første kyss hele livet. I dag er det mange kvinner som ikke en gang husker sin første mann.


før-i-tiden-kunne-kvinne-huske-sitt-første-kyss-hele-livet-i-dag-er-det-mange-kvinner-som-ikke-gang-husker-første-mann
walter winchellførtidenkunnekvinnehuskesittførstekysshelelivetdagerdetmangekvinnersomikkeganghuskermannfør ii tidentiden kunnekunne enen kvinnekvinne huskehuske sittsitt førsteførste kysskyss helehele liveti dagdag erer detdet mangemange kvinnerkvinner somsom ikkeikke enen ganggang huskerhusker sinsin førsteførste mannfør i tideni tiden kunnetiden kunne enkunne en kvinneen kvinne huskekvinne huske sitthuske sitt førstesitt første kyssførste kyss helekyss hele liveti dag erdag er deter det mangedet mange kvinnermange kvinner somkvinner som ikkesom ikke enikke en gangen gang huskergang husker sinhusker sin førstesin første mannfør i tiden kunnei tiden kunne entiden kunne en kvinnekunne en kvinne huskeen kvinne huske sittkvinne huske sitt førstehuske sitt første kysssitt første kyss heleførste kyss hele liveti dag er detdag er det mangeer det mange kvinnerdet mange kvinner sommange kvinner som ikkekvinner som ikke ensom ikke en gangikke en gang huskeren gang husker singang husker sin førstehusker sin første mannfør i tiden kunne eni tiden kunne en kvinnetiden kunne en kvinne huskekunne en kvinne huske sitten kvinne huske sitt førstekvinne huske sitt første kysshuske sitt første kyss helesitt første kyss hele liveti dag er det mangedag er det mange kvinnerer det mange kvinner somdet mange kvinner som ikkemange kvinner som ikke enkvinner som ikke en gangsom ikke en gang huskerikke en gang husker sinen gang husker sin førstegang husker sin første mann

Forstått på denne måte er øyeblikket ikke egentlig tidens, men evighetens atom. Det er evighetens første refleks i tiden, dens første forsøk på liksom å stanse tiden. -Øyeblikk
forstått-på-denne-måte-er-øyeblikket-ikke-egentlig-tidens-men-evighetens-atom-det-er-evighetens-første-refleks-i-tiden-dens-første-forsøk-på
Tre ganger er det nok å si til en kvinne at hun er vakker. Første gang takker hun, andre gang tror hun på det, tredje gang belønner hun det. -Kvinner og utseende
tre-ganger-er-det-nok-å-til-kvinne-at-hun-er-vakker-første-gang-takker-hun-andre-gang-tror-hun-på-det-tredje-gang-belønner-hun-det
Da det første spedbarnet lo for aller første gang, sprakk latteren i en million små biter, og alle disse bitene begynte å fare vilt omkring. Det var på den måten at alvene ble til. -Latter
da-det-første-spedbarnet-for-aller-første-gang-sprakk-latteren-i-million-små-biter-og-alle-disse-bitene-begynte-å-fare-vilt-omkring-det-var-på