Før du prøver å holde tritt med naboene, bør du forsikre deg om at det ikke er de som prøver å holde tritt med deg.


før-du-prøver-å-holde-tritt-med-naboene-bør-du-forsikre-deg-om-at-det-ikke-er-som-prøver-å-holde-tritt-med-deg
naboførduprøverholdetrittmednaboenebørforsikredegomatdetikkeersomdegfør dudu prøverprøver åå holdeholde tritttritt medmed naboenebør dudu forsikreforsikre degdeg omom atat detdet ikkeikke erer dede somsom prøverprøver åå holdeholde tritttritt medmed degfør du prøverdu prøver åprøver å holdeå holde trittholde tritt medtritt med naboenebør du forsikredu forsikre degforsikre deg omdeg om atom at detat det ikkedet ikke erikke er deer de somde som prøversom prøver åprøver å holdeå holde trittholde tritt medtritt med degfør du prøver ådu prøver å holdeprøver å holde trittå holde tritt medholde tritt med naboenebør du forsikre degdu forsikre deg omforsikre deg om atdeg om at detom at det ikkeat det ikke erdet ikke er deikke er de somer de som prøverde som prøver åsom prøver å holdeprøver å holde trittå holde tritt medholde tritt med degfør du prøver å holdedu prøver å holde trittprøver å holde tritt medå holde tritt med naboenebør du forsikre deg omdu forsikre deg om atforsikre deg om at detdeg om at det ikkeom at det ikke erat det ikke er dedet ikke er de somikke er de som prøverer de som prøver åde som prøver å holdesom prøver å holde trittprøver å holde tritt medå holde tritt med deg

Menn prøver alltid å holde kvinner utenfor forretningslivet så de ikke skal oppdage hvor morsomt det er. -Vivien Kellems
menn-prøver-alltid-å-holde-kvinner-utenfor-forretningslivet-så-ikke-skal-oppdage-hvor-morsomt-det-er
Man må kvitte seg med den indre slavedriveren, den som prøver å gi deg dårlig samvittighet for alt du ikke rekker. -Tidsklemma
man-må-kvitte-seg-med-den-indre-slavedriveren-den-som-prøver-å-gi-deg-dårlig-samvittighet-for-alt-du-ikke-rekker
Et forsett jeg alltid prøver å holde, er dette: å heve meg over de små tingene. -John Burroughs
et-forsett-jeg-alltid-prøver-å-holde-er-dette-å-heve-meg-over-små-tingene
En bror kan elske deg realt, få deg til å stå rett, holde beina dine inn i peisen, og samtidig gi deg en trygghet. -Derek Richards
en-bror-kan-elske-deg-realt-få-deg-til-å-stå-rett-holde-beina-dine-inn-i-peisen-og-samtidig-gi-deg-trygghet
Når regnet slår i mot deg der du går og når du ikke vet din arme råd da vil jeg holde deg i tusen år fordi jeg elsker deg -Elske
når-regnet-slår-i-mot-deg-der-du-går-og-når-du-ikke-vet-din-arme-råd-da-vil-jeg-holde-deg-i-tusen-år-fordi-jeg-elsker-deg