Får ikke ens barn en opprørsfase, så har man nesten gjort noe galt selv, som foreldre.


får-ikke-ens-barn-opprørsfase-så-har-man-nesten-gjort-noe-galt-selv-som-foreldre
sonjafårikkeensbarnopprørsfaseharmannestengjortnoegaltselvsomforeldrefår ikkeikke ensens barnbarn enen opprørsfaseså harhar manman nestennesten gjortgjort noenoe galtgalt selvsom foreldrefår ikke ensikke ens barnens barn enbarn en opprørsfaseså har manhar man nestenman nesten gjortnesten gjort noegjort noe galtnoe galt selvfår ikke ens barnikke ens barn enens barn en opprørsfaseså har man nestenhar man nesten gjortman nesten gjort noenesten gjort noe galtgjort noe galt selvfår ikke ens barn enikke ens barn en opprørsfaseså har man nesten gjorthar man nesten gjort noeman nesten gjort noe galtnesten gjort noe galt selv

Hun oppdaget med fryd at man ikke bare elsker sine barn fordi det er ens egne barn, men på grunn av vennskapet som oppstår mellom dem. -Morskjærlighet
hun-oppdaget-med-fryd-at-man-ikke-bare-elsker-sine-barn-fordi-det-er-ens-egne-barn-men-på-grunn-av-vennskapet-som-oppstår-mellom-dem
Hvis du synes at alt er galt her i verden, så husk at det er folk lik deg selv som har gjort verden til det den er. -Misnøye
hvis-du-synes-at-alt-er-galt-her-i-verden-så-husk-at-det-er-folk-lik-deg-selv-som-har-gjort-verden-til-det-den-er
Helse er noe man selv skaper, det får man ikke hos legen. -Fedon A. Lindberg
helse-er-noe-man-selv-skaper-det-får-man-ikke-hos-legen
Noe av det vanskeligste som foreldre i det hele tatt kommer ut for, er å få et barn til å forstå at «Nei» er en fullstendig setning. -Ukjent
noe-av-det-vanskeligste-som-foreldre-i-det-hele-tatt-kommer-ut-for-er-å-få-et-barn-til-å-forstå-at-nei-er-fullstendig-setning
Man skriver ut fra det man har gjort seg selv til. -Skrive
man-skriver-ut-fra-det-man-har-gjort-seg-selv-til