Få avgjørelser er mer personlige eller intime, mer private og mer grunnleggende for individets verdighet ... enn når en kvinne bestemmer seg for om hun vil avslutte et svangerskap.


få-avgjørelser-er-mer-personlige-eller-intime-mer-private-og-mer-grunnleggende-for-individets-verdighet-enn-når-kvinne-bestemmer-seg-for-om
harold blackmunavgjørelserermerpersonligeellerintimeprivateoggrunnleggendeforindividetsverdighetennnårkvinnebestemmersegomhunvilavslutteetsvangerskapfå avgjørelseravgjørelser erer mermer personligepersonlige ellereller intimemer privateprivate ogog mermer grunnleggendegrunnleggende forindividets verdighetverdighetennenn nårnår enen kvinnekvinne bestemmerbestemmer segseg forom hunhun vilvil avslutteavslutte etet svangerskapfå avgjørelser eravgjørelser er merer mer personligemer personlige ellerpersonlige eller intimemer private ogprivate og merog mer grunnleggendemer grunnleggende forgrunnleggende for individetsfor individets verdighetindividets verdighetverdighet ennenn nårenn når ennår en kvinneen kvinne bestemmerkvinne bestemmer segbestemmer seg forseg for omfor om hunom hun vilhun vil avsluttevil avslutte etavslutte et svangerskap

En kvinne er aldri mer alvorlig enn når hun forteller en millionær at hun elsker ham. -André Gide
en-kvinne-er-aldri-mer-alvorlig-enn-når-hun-forteller-millionær-at-hun-elsker-ham
Det finnes ikke et mer tiltalende syn i verden enn en vakker kvinne i ferd med å lage middag for den hun elsker. -Thomas Wolfe
det-finnes-ikke-et-mer-tiltalende-syn-i-verden-enn-vakker-kvinne-i-ferd-med-å-lage-middag-for-den-hun-elsker
... og aller viktigst, at kvinnen når alt kommer til alt er et helt annet og, mer vesentlig, et atskillig mer spennende vesen enn mannen. -Jan Kjærstad
og-aller-viktigst-at-kvinnen-når-alt-kommer-til-alt-er-et-helt-annet-og-mer-vesentlig-et-atskillig-mer-spennende-vesen-enn-mannen
Jo mer man graver, dess mer vann springer frem fra kildene. Jo mer man lærer, dess mer flyter visdommens kilde. -Kilde
jo-mer-man-graver-dess-mer-vann-springer-frem-fra-kildene-jo-mer-man-lærer-dess-mer-flyter-visdommens-kilde