Etter tre snøfattige vintre meldte han seg fortvilet ut av redningskorpset.


etter-tre-snøfattige-vintre-meldte-han-seg-fortvilet-ut-av-redningskorpset
vinterettertresnøfattigevintremeldtehansegfortviletutavredningskorpsetetter tretre snøfattigesnøfattige vintrevintre meldtemeldte hanhan segseg fortviletfortvilet utut avav redningskorpsetetter tre snøfattigetre snøfattige vintresnøfattige vintre meldtevintre meldte hanmeldte han seghan seg fortviletseg fortvilet utfortvilet ut avut av redningskorpsetetter tre snøfattige vintretre snøfattige vintre meldtesnøfattige vintre meldte hanvintre meldte han segmeldte han seg fortvilethan seg fortvilet utseg fortvilet ut avfortvilet ut av redningskorpsetetter tre snøfattige vintre meldtetre snøfattige vintre meldte hansnøfattige vintre meldte han segvintre meldte han seg fortviletmeldte han seg fortvilet uthan seg fortvilet ut avseg fortvilet ut av redningskorpset

Ekteskapet er som et fuglebur; de som er utenfor, prøver fortvilet å komme seg inn, mens de som er inne, prøver fortvilet å komme seg ut. -Michel de Montaigne
ekteskapet-er-som-et-fuglebur-som-er-utenfor-prøver-fortvilet-å-komme-seg-inn-mens-som-er-inne-prøver-fortvilet-å-komme-seg-ut
Tre kjennetegn har den som hykler. Han lyver når han snakker, han svikter tillit han blir vist og han holder ikke det han lover. -Hadith
tre-kjennetegn-har-den-som-hykler-han-lyver-når-han-snakker-han-svikter-tillit-han-blir-vist-og-han-holder-ikke-det-han-lover
En mann planter ikke et tre for seg selv. Han planter det for ettertiden. -Alexander Smith
en-mann-planter-ikke-et-tre-for-seg-selv-han-planter-det-for-ettertiden
Enhver mann er virkelig lykkelig to ganger i sitt liv: like etter han har truffet sin første kjærlighet, og like etter han har forlatt den siste. -H. L. Mencken
enhver-mann-er-virkelig-lykkelig-to-ganger-i-sitt-liv-like-etter-han-har-truffet-første-kjærlighet-og-like-etter-han-har-forlatt-den-siste