Et tilfreds menneske ville være det samme som et forstenet menneske. Det er utilfredsstillelsen som gjør livet til en stadig bevegelse, til en ufullbyrdet søken.


et-tilfreds-menneske-ville-være-det-samme-som-et-forstenet-menneske-det-er-utilfredsstillelsen-som-gjør-livet-til-stadig-bevegelse-til
paul tournierettilfredsmenneskevilleværedetsammesometforstenetmenneskedeterutilfredsstillelsengjørlivettilstadigbevegelseufullbyrdetsøkenet tilfredstilfreds menneskemenneske villeville værevære detdet sammesamme somsom etet forstenetforstenet menneskedet erer utilfredsstillelsenutilfredsstillelsen somsom gjørgjør livetlivet tiltil enen stadigstadig bevegelsetil enen ufullbyrdetufullbyrdet søkenet tilfreds mennesketilfreds menneske villemenneske ville væreville være detvære det sammedet samme somsamme som etsom et forstenetet forstenet menneskedet er utilfredsstillelsener utilfredsstillelsen somutilfredsstillelsen som gjørsom gjør livetgjør livet tillivet til entil en stadigen stadig bevegelsetil en ufullbyrdeten ufullbyrdet søken

Det er evnen til å se og oppleve skjønnheten som gjør mennesket til menneske. -Skjønnhet
det-er-evnen-til-å-se-og-oppleve-skjønnheten-som-gjør-mennesket-til-menneske
Betro deg aldri til et menneske, for et menneske kan ikke forstå et annet menneske. -Amalie Skram
betro-deg-aldri-til-et-menneske-for-et-menneske-kan-ikke-forstå-et-annet-menneske
Vidunderlig er språket som skaper bro fra ett menneske til et annet menneske! -Odd-Inge Schröder
vidunderlig-er-språket-som-skaper-bro-fra-ett-menneske-til-et-annet-menneske
Mamma er et menneske som kler dagen hun våkner til, hun kler å være i den og hun kler den med seg selv, og for oss som har henne i livet er det utenkelig at hun ikke skulle være her. -Mor
mamma-er-et-menneske-som-kler-dagen-hun-våkner-til-hun-kler-å-være-i-den-og-hun-kler-den-med-seg-selv-og-for-oss-som-har-henne-i-livet-er-det
Litt godhet fra menneske til menneske er bedre enn all kjærlighet til menneskeheten. -Godhet
litt-godhet-fra-menneske-til-menneske-er-bedre-enn-all-kjærlighet-til-menneskeheten
En tragedie er, som du vet, når det går et stort menneske dårlig. I motsetning til komedie, som er når det går et dårlig menneske godt. -Karl Ove Knausgård
en-tragedie-er-som-du-vet-når-det-går-et-stort-menneske-dårlig-i-motsetning-til-komedie-som-er-når-det-går-et-dårlig-menneske-godt