Et stigetrinn er ikke der for å hvile seg på, men for å holde foten din lenge nok til at du kan sette den andre litt høyere.


et-stigetrinn-er-ikke-der-for-å-hvile-seg-på-men-for-å-holde-foten-din-lenge-nok-til-at-du-kan-sette-den-andre-litt-høyere
thomas henry huxleyetstigetrinnerikkederforhvilesegmenholdefotendinlengenoktilatdukansettedenandrelitthøyereet stigetrinnstigetrinn erer ikkeikke derder forå hvilehvile segseg påmen forå holdeholde fotenfoten dindin lengelenge noknok tiltil atat dudu kankan settesette denandre littlitt høyereet stigetrinn erstigetrinn er ikkeer ikke derikke der forder for åfor å hvileå hvile seghvile seg påmen for åfor å holdeå holde fotenholde foten dinfoten din lengedin lenge noklenge nok tilnok til attil at duat du kandu kan settekan sette densette den andreden andre littandre litt høyereet stigetrinn er ikkestigetrinn er ikke derer ikke der forikke der for åder for å hvilefor å hvile segå hvile seg påmen for å holdefor å holde fotenå holde foten dinholde foten din lengefoten din lenge nokdin lenge nok tillenge nok til atnok til at dutil at du kanat du kan settedu kan sette denkan sette den andresette den andre littden andre litt høyereet stigetrinn er ikke derstigetrinn er ikke der forer ikke der for åikke der for å hvileder for å hvile segfor å hvile seg påmen for å holde fotenfor å holde foten dinå holde foten din lengeholde foten din lenge nokfoten din lenge nok tildin lenge nok til atlenge nok til at dunok til at du kantil at du kan setteat du kan sette dendu kan sette den andrekan sette den andre littsette den andre litt høyere

I milliarder av år har i dag blitt i går, og den sola som går ned, står opp et annet sted. Du kan hvile trygg og trøtt, sette døra litt på gløtt, og i morgen kan du åpne helt og se ... -Nye muligheter
i-milliarder-av-år-har-i-dag-blitt-i-går-og-den-sola-som-går-ned-står-opp-et-annet-sted-du-kan-hvile-trygg-og-trøtt-sette-døra-litt-på-gløtt
Mennesket kan klatre til de høyeste tinder, men det kan ikke oppholde seg der lenge. -George Bernard Shaw
mennesket-kan-klatre-til-høyeste-tinder-men-det-kan-ikke-oppholde-seg-der-lenge
Små barn lever uavbrutt i inspirasjonen, og den holder seg så lenge den får lov, den kan holde livet ut. -Aksel Sandemose
små-barn-lever-uavbrutt-i-inspirasjonen-og-den-holder-seg-så-lenge-den-får-lov-den-kan-holde-livet-ut
Hvor lenge vil du ligge, du late, når vil du våkne og stå opp? «Jeg vil sove litt til, en ørliten blund, legge hendene sammen og hvile en stund.» -Dovenskap
hvor-lenge-vil-du-ligge-du-late-når-vil-du-våkne-og-stå-opp-jeg-vil-sove-litt-til-ørliten-blund-legge-hendene-sammen-og-hvile-stund
Man skal ikke hvile på sine laurbær så lenge de kan vinnes. -Dovenskap
man-skal-ikke-hvile-på-sine-laurbær-så-lenge-kan-vinnes